Атестація педагогічних працівників

Про підсумки атестації педагогічних працівників ДНЗ «Ладоньки»

у 2019/2020 навчальному році

(матеріали до третього  питання підсумкової педагогічної ради)

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації від 11.09.2019 №104 «Про створення атестаційної  комісії Здолбунівської районної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році», наказу по дошкільному навчальному закладі №3 «Ладоньки» від 11.09.19 №91 «Про створення атестаційної  комісії дошкільного закладу та атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році» та з метою росту професійної майстерності, підвищення професійної компетентності в 2020 році чергову атестацію пройшли педагоги: Романчук Л.С.; Демко А.М.; Кухарук Т.Г., Стецик А.М. ( обов’язкова атестація). За заявами працівників позачергово атестувалися педагоги – музичний керівник   Кущак Л.М. та практичний психолог закладу Корольова О.М.

         Поважних причин перенесення чергової атестації педагогічних працівників ще на один рік не було.

         Атестація педагогічних працівників нашого дошкільного закладу – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється\підтверджується кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.          Метою атестації було стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.  

         Основними принципами атестації були: відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.      Завданнями атестації було: –   цілеспрямоване неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; –   визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого встановлюється (підтверджується) кваліфікаційна категорія, присвоюється (підтверджується) відповідне педагогічне звання та відбувається оплата праці.         Атестаційна комісія, створена у складі: голови Назаренко Т.Л. заступника голови Павленко А.О.., секретаря Корольової О.М., членів атестаційної комісії- Шевцової Г.Є., Мельник Є, В., Свердлюк Л.В. та Макарової Г.В.  до 20 жовтня затвердила списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії. Педагогічні працівники, що атестуються, ознайомилися з графіком проведення атестації під підпис. У відповідності до вимог обладнаний атестаційний куточок біля методичного кабінету, у якому висвітлені: Положення про атестацію (вимоги до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників), план заходів щодо атестації, графік проведення атестації, список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчала педагогічну діяльність осіб, які атестуються. На кожного педагогічного працівника був складений план вивчення професійної діяльності у міжатестаційний період, який  включав усі форми роботи  на період його атестації.

         Атестація педагогічних працівників: Демко А.М. Романчук Л.М. Корольова О.М. Кухарук ЛТ.Г. Стецик А.М. Кущак Л.М. здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом: проведення аналізу освітнього процесу з урахуванням плану вивчення професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період;

  • проведення колективного перегляду освітнього процесу та творчого звіту з індивідуальної проблеми самоосвіти;
  • аналізу індивідуальної облікової картки кожного педагога та його участі у різних методичних заходах ДНЗ та району в міжатестаційний період;
  • аналізу результатів діагностики та анкетування педагогічних працівників щодо фахового рівня та професійної майстерності; ·
  • аналізу різних форм роботи з батьками; ·
  • аналізу виставки дидактичних посібників та розвивальних ігор для дошкільників; ·
  • аналізу результатів відвідування різних форм життєдіяльності дошкільників; ·
  • аналізу створеного розвивального середовища в групі; ·
  • діагностування рівня розвитку дітей;
  • проведення співбесід з дітьми, їхніми батьками та педагогічними працівниками; аналізу стану ділової документації кожного педагога у відповідності до номенклатури справ;
  • аналізу результативності проведення свят і розваг з дошкільниками тощо.

         У міжатестаційний період педагогічні працівники, які атестуються, активно займалися самоосвітою: працювали з новинками методичної літератури, в мережі Інтернет, вивчаючи кращий досвід роботи у закладах дошкільної освіти, озброюючись новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями; вчилися формувати досвід роботи, проводити самоаналіз освітньої діяльності та професійного рівня, створювати портфоліо-звіт за міжатестаційний період та презентувати власний досвід роботи та  підготували творчі звіти у паперовому та електронному варіантах.

         У міжатестаційний період педагоги , які атестуються, щорічно підлягали різним видам контролю: оперативному, тематичному, комплексному, підсумковому.  Результати вивчення їх професійної діяльності засвідчують, що за період атестації вони відчутно підвищили свою кваліфікацію та професійний рівень, збагатилися новими знаннями та методичними підходами до організації та провадження освітньої діяльності в ДНЗ.

         Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2” (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), абзацом другим пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458), атестаційна комісія ДНЗ прийняла рішення про проведення засідання в установленому порядку.  прийняття  рішень атестаційною комісією відділу освіти без участі педагогічного працівника, про що і були написані власноруч заяви.   Атестацію педагогічних  працівників  атестаційною  комісією Здолбунівської районної державної адміністрації проводилась за його відсутності медпрацівника ( за заявою) але  з представником інтересів педагога, враховуючи наявні характеристики, атестаційні листи, документи про проходження підвищення кваліфікації тощо;

         Комісія  об’єктивно, та доброзичливо оцінювала педагогічну діяльність вихователів, що дало змогу,   за результатами атестації, збільшити кількість педагогів  з кваліфікаційною категорією « спеціаліст вищої  категорії» – (Кухарук Т.Г., Корольова О.М.), «спеціаліст ІІ категорії» – Кущак Л.М. В мсіжатестаційний період педагоги нашого закладу  Романчук Л.С .-  «Інтеграція класичної музики в сучасний освітній простір» та Демко А.М.-  «Дизайн – освіта»   продовжили поглиблено вивчати обрані педагогічні теми і захистили власний педагогічний досвід на вченій раді РОІППО. А також видали  методичні посібники, які  були розглянуті  на засіданні районний методичної ради та схвалені до впровадження досвіду. Також  рада схвалила досвід роботи практичного психолога закладу Корольової О.М. «Арт – терапія – лікування мистецтвом» .

         Умовою чергової атестації педагогічних працівників було обов’язкове проходження на період атестації курсів підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчального закладу. Цьогоріч не  всі педагогічні працівники на момент атестації мали пройдені курси підвищення кваліфікації при РОІППО.  Музичний керівник закладу Кущак Л.М.  згідно – плану графіку мала ще не закриту залікову сесію. Для прийняття рішення по Кущак Л.М. комісія засідала окремо, після закінчення педагогом  курсової перепідготовки.

         Теоретичних та практичні підходи до сучасної системи художньо-естетичного виховання засобами музичного мистецтва, які стоять перед музкерівниками дошкільних навчальних закладів, педагоги мали змогу обговорити під час проведення районного методобєднання. Справжньою передрiздвяною феєрією стало районне методичне об’єднання музичних керівників, де гостям було запропоновано переглянути виставу «Пані Сирникова та різдвяне  диво». Крiм методистiв та музичних керiвникiв району, на захiд були запрошенi предстаники МБО «Надiя – людям», керівник вiддiлу християнської етики i редактор журналу «Cлово – вчителю » якi, як i всi гостi,  були враженi не лише сюжетом вистави, що після перегляду не лишив нікого байдужим, а й рiвнем підготовки дітей та вихователів,  загальною атмосферою, що склалась завдяки продуманим до дрібних деталей декорацiям, музичному та відео-оформленню  та й просто щирому i  теплому прийому. Колеги з районного центру творчостi дiтей та юнацтва також висловлювали  подяку за можливiсть бути присутнiми на такому дiйствi, iз захопленням дiлились враженнями.  Впевненi, що кожен пiшов додому з теплими спогадами дитинства, з серйозними роздумами про суть Рiздва i з приємними очiкуваннями дива.

Для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти району практичним психологом  Корольовою О.М. було проведено тренінг  на тему «Сімя і заклад освіти: пріоритети та співпраця заради дитини». В ході проведення в теоретичної частини  заходу учасники ознайомились з теорією поколінь, ключові моменти якої продемонстрували педагоги  нашого закладу, прослухали міні – лекцію «Альфа – батьківство: щоб діти росли слухняними», дізнались про що думають діти нової формації з відео інтерв’ю, та переглянули презентацію досвіду роботи закладу «Садок і родина – сімя єдина». Інтерактивно – практична частина заняття включала тренінгові заняття «Батьківська мудрість та любов», а також Корольова О.М. і вихователька  Демко А.М. спільно з усіма учасниками дійства, виготовили   в творчій майстерні текстильні сердечка – обереги».  Підсумково – рефлаксійна частина передбачала обговорення педагогіки партнерства як пріоритетного напрямку діяльності психологічної служби в Новій українській школі та вільний мікрофон для обміну учасників семінару думками,планами, ідеями.

Педагоги закладу та району мали змогу ознайомитися з принципами і конкретними прийомами роботи Демко А.М., автором   досвід «Дизайн – освіта малюкам» , роз’яснення його педагогічної суті на семінарах- практикумах, майстер-класах, колективних переглядах, тематичних виставках та акціях, розміщення конспектів занять, презентацій, фото на сайті закладу дошкільної освіти.  Матеріали досвіду друкувалися в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» (№02/2019), про що свідчить отриманий сертифікат. Цікавою формою пропаганди досвіду став випуск тематичних щоквартальних журналів «Зернятко».

Кухарук Т.Г. постійно вдосконалює свій професійний рівень. Педагог посилено працює над питаннями формування світобачення дитини через усвідомлення загальнолюдських, християнських та  національних культурних цінностей.  Вона створює педагогічний досвід на тему : «Духовно – моральне виховання  малюків» і  представила власні  педагогічні напрацювання на ХІУ Всеукраїнському фестивалі – конкурсі «Учитель (вихователь) року з предметів духовно – морального спрямування» на якому здобула заслужену перемогу. Тетяна Григорівна  на основі традиційних уявлень та християнських заповідей  про доброту і милосердя формує в дітей знання про правила народного етикету, християнські чесноти.

Лілія Михайлівна Кущак  в своїй діяльності надає перевагу формуванню основних співочих вмінь і розвиває потяг та  інтерес дітей до української народної та класичної музики. Музичний керівник Кущак Л.М. переконана, що колискову пісню можна вважати оберегом. Саме цій темі і було присвячене відкрите заняття, яке вона провела разом з вихованцями групи «Ромашка».   Педагог тісно співпрацює  з вихователями закладу та допомагає їм у  музичному  оформленні відкритих занять, колективних переглядів та методичних заходів.

Стецик А.М. працює в інклюзивній групі, реалізовуючи тим самим диференційований підхід до вихованців, вивчає і враховує їх індивідуальні особливості, забезпечує доступ до дошкільної освіти діткам з особливими освітніми потребами. Стецик А.М. створює позитивний мікроклімат в дитячому колективі, встановлює емоційний контакт і довірчі відносини з малюками. Спостереження за роботою  педагога показали, що кожна дитина її групи має змогу розвиватися у властивому їй природному темпі, відчувати себе в групі захищено, спокійно і вільно. Вона виявляє до кожної дитини чуйність і такт, доброзичливе ставлення.

         Щиро дякуємо вам, шановні колеги, за добросовісне виконання своїх посадових обов’язків, за хороші відгуки про вашу педагогічну діяльність зі сторони колег та батьків вихованців і бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я, творчих звершень, підвищення кваліфікаційного рівня та гідної оплати праці!

 

Інформацію підготувала – Павленко А.О. , вихователь – методист

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: