До уваги батьків! Інформаційні матеріали батьківських зборів.

Завдання виховання та навчання дітей у світлі вимог програми «Українське дошкілля»

       «Українське дошкілля» – програма розвитку  дитини дошкільного віку (авт.Білан О.І., Низковська О.В., 2017 р.). Завдання освітньої програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний, особистісний, творчий розвиток і психологічну готовність до навчання у школі.

  У програмі виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини. 

Структуру програми визначають освітні лінії:

 • “Особистість дитини”
 • “Дитина в соціумі”
 • “Дитина у природному довкіллі”
 • “Дитина у світі культури”
 • “Гра дитини”
 • “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
 • “Мовлення дитини”

   Освітня лінія “Особистість дитини”. У ній виокремлено завдання щодо формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;  виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності.

 Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Формування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у середньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”. Освітня лінія “Дитина в соціумі” передбачає: формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Підрозділ “Народознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, звичаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами.

  Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи, розвитку емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля.

  Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розділами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”. Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяльність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економічної культури. Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Використовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малювання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно – ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малювання й аплікації.

  Освітня лінія “Гра дитини” передбачає: розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

  Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудована за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлення”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

  Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Середній дошкільний вік

  П’ятий рік життя дитини це період надзвичайної мовленнєвої активності, що виражається в нескінченних запитаннях до дорослих. До 4,5 років завершується формування граматичної правильності мовлення. У дитини спостерігається таке унікальне явище, як словотворення. Розвивається монологічне мовлення, мовлення-повідомлення. Дитина будує висловлювання різного типу: мовлення-описи, мовлення-розповідання. Особливого значення набуває спільна сюжетно-рольова гра. Одна і та сама гра може повторюватися впродовж кількох днів у різних варіаціях. Це є показником розвитку творчої гри та поглиблення інтересу до певних сторін навколишнього життя

  Освітні лінії та їх завдання  (середній дошкільний вік):

–        “Особистість дитини”

 • Продовжувати роботу зі зміцнення здоров’я дітей, гартування їхнього організму.
 • Формувати уявлення про вплив негативних емоцій на стан здоров’я.
 • Поглиблювати знання про оздоровчі аспекти побуту українського народу: одяг, посуд, їжа та ігри-забави.
 • Формувати уявлення про вплив природи на стан органів організму дитини, захищати свій організм від переохолодження та перегріву.
 • Продовжувати ознайомлювати з правилами пожежної безпеки, дорожнього руху.
 • Формувати знання про небезпеку поводження з гострими, ріжучими предметами та ліками.
 • Вчити правил поводження з незнайомими людьми.
 • Удосконалювати знання дітей про правила безпечної поведінки в довкіллі.
 • Продовжити ознайомлювати дітей з органами тіла людини, його функціями.
 • Формувати уявлення про профілактичні вправи для збереження зору та слуху.
 • Формувати елементарні уявлення про інфекційні хвороби (ангіна, нежить, грип), чинники, які їх викликають, ознаки захворювання.
 • Формувати елементарні навички першої допомоги хворому дорослому.
 • Привчати дотримуватися рухового та повітряного режимів.
 • Формувати уявлення про вплив їжі на здоров’я, виробляти навички гігієни харчування.
 • Здійснювати заходи, що сприяють гармонійному фізичному та руховому розвитку дітей, формуванню працездатності.
 • Сприяти профілактиці й усуненню шкідливих звичок.
 • Формувати правильну постанову; закріплювати навики гігієни та самообслуговування.
 • Вчити дотримуватись культури поведінки за столом під час споживання їжі.
 • Формувати уявлення про цілющі властивості води для здоров’я людини.

Продовжувати формувати у дітей культурно-гігієнічні навички як важливий засіб зміцнення фізичного здоров’я.

 • Вчити ходити із зміною темпу та напрямку, з пересуванням через предмети, поставлені на підлогу.
 • Навчати дітей під час бігу ставити ногу на землю з носка, тримаючи тулуб рівно, з невеликим нахилом вперед.
 • Домагатися, щоб діти під час лазіння по гімнастичній стінці та драбинці вгору та вниз не ставили одночасно руки та ноги на один східець, а переступали через нього однією ногою.
 • Формувати у дітей вміння якісно виконувати стрибки.
 • Вчити шикуватись з колони по одному в пари і з пар в одну колону, як на місці так і під час ходьби.

–        “Дитина в соціумі”

 • Виховувати позитивні почуття до рідних, повагу до старших.
 • Сприяти розвиткові дружніх взаємин між дітьми, проявів турботи про ровесників та інших дітей.
 • Виховувати ініціативність у становленні товариських взаємин з однолітками, вміння проявляти турботу про молодших дітей;
 • Формувати охайність у зовнішньому вигляді
 • Виховувати культуру поведінки за столом, у громадських місцях.
 • Формувати почуття гумору.
 • Формувати моральну позицію дитини, ціннісні орієнтири, інтереси та потреби
 • Формувати правову культуру особистості, поняття про права й обов’язки; вчити поважати права інших людей.
 • Давати знання про те, що кожна людина своєрідна, неповторна, народилася на світ, щоб жити і бути щасливою, ніхто не має зазіхати на це право. Формувати у дітей поняття про життя як найвищу цінність.
 • Вчити дітей відповідально ставитися до виконання обов’язків як добропорядного члена суспільства, громадянина України.
 • Виховувати почуття гідності, самозначущості, впевненості в собі.
 • Формувати елементарне розуміння дітьми обов’язку держави захищати права дитини.
 • Ознайомлювати дітей із народними національними оберегами (калина, верба, віночок, сорочка-вишиванка тощо).
 • Ознайомлювати з минулим рідного краю, заохочувати дітей до пізнання свого родоводу.
 • Залучати дітей до української національної обрядовості, підготовки та відзначення народних свят, звичаїв і традицій.
 • Розвивати у дитини такі риси характеру, як щирість, гостинність, доброта, щедрість через багатство національного фольклору (казки, загадки, скоромовки, прислів’я, приказки, пісні та народні ігри).
 • Формувати знання дітей про побут українського житла, українську іграшку, посуд, одяг.

–        “Дитина у природному довкіллі”

 • Підводити дітей до визначення суттєвої, спільної для всіх об’єктів природи ознаки: вода, земля, пісок, глина, каміння, повітря – не росте, не живиться, не розмножується.
 • Розкривати дітям найелементарніші зв’язки між явищами природи і змінами в житті рослин (без води рослина засихає; менше світить сонце – листя змінює свій колір).
 • Ознайомлювати дітей із кімнатними рослинами та умовами, необхідними для їх росту.
 • Підтримувати практичні дослідницькі вміння з догляду за рослинами.
 • Сприяти ознайомленню дітей із різноманітним світом тварин (свійських і диких), їх зовнішньою будовою, з умовами їх існування.
 • Підтримувати бажання дітей до розуміння взаємозв’язків у природі.
 • Давати уявлення про природоохоронну діяльність людини.

–        “Дитина у світі культури”

 • Формувати вміння орієнтуватися в багатогранному предметному світі, класифікувати та співвідносити предмети за їх ознаками (матеріалом), функціональним призначенням і використанням, встановлювати найпростіші причиново-наслідкові зв’язки, цілісно сприймати предмет, ситуацію.
 • Спонукати до запитань, роздумів, спонтанних образних асоціацій.
 • Формувати уявлення про процес діяльності: постановка мети – виконання дії – результат; ініціювати бажання вносити у кінцевий продукт своєрідність та неповторність.
 • Формувати досвід особистості, який збагачує її почуття, дає практичні вміння, бажання докладати зусиль для одержання результату.
 • Формувати вміння усвідомлювати свою своєрідність і своє місце в суспільстві. Розвивати здатність емоційно відгукуватися на ситуацію чи зміст літературних творів.

Розвивати стійкий інтерес до образотворчого мистецтва. Формувати вміння емоційно сприймати твори мистецтва, розповідати про них.

 • Ознайомлювати з видами образотворення: графіка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, архітектура; жанрами: живопис, портрет, пейзаж, натюрморт.
 • Удосконалювати набуті навички образотворення, вміння використовувати засоби передачі предметів і явищ довкілля (лінія, крапка, мазок, пляма, форма, композиція).
 • Формувати вміння під час конструювання планувати послідовність роботи, будувати різні конструкції одного і того ж об’єкта; використовувати для конструювання будівельний матеріал, конструктор, папір, природний та допоміжний матеріал.
 • Підтримувати і стимулювати самостійний і колективний характер роботи. Розвивати виконавську майстерність і вправність. Вчити радіти результатам своєї роботи.
 • Сприяти отриманню задоволення від самовираження в музиці (власна музична творчість, музикування, пластичне інтонування).
 • Вчити розрізняти жанри українських народних пісень (колискова, закличка, щедрівка, колядка); танцювальні жанри (гопак, козачок тощо).
 • Вчити співати природним голосом, без напруження.
 • Залучати до виконання музичних рухів, передаючи конкретний характер музики, зміну її динаміки, темпу, регістрів.
 • Розвивати чуття інтонаційної виразності української народної музики на прикладі українських народних пісень, народних ігор.
 • Вчити грати на музичних інструментах (бубон, маракаси, трикутник тощо).
 • Вчити дітей придумувати нескладний сюжет театралізованого дійства, розподіляти ролі. Спонукати до розігрування побутових сцен, використовуючи особистий життєвий досвід.
 • Розвивати вміння виконувати ролі під час спільної з вихователем театралізованої діяльності, під час ігор з іншими дітьми та під час самостійних ігор із партнерами-іграшками. Вчити розігрувати твори усної народної творчості, розуміти жанрову особливість казок (герої та предмети оживають, використовуються повтори тощо) для перенесення їх у свою творчу діяльність.
 • Розвивати стійку увагу під час перегляду театралізованих дійств, уміння стежити за змістом твору, розвитком подій.
 • Учити розпізнавати добро і зло; дослівно відтворювати текст, передавати роль із відповідною інтонацією, жестами, мімікою, рухами. Розвивати пам’ять, мовлення.
 • Продовжувати ознайомлення з театром: у театрі є театральна зала, гардероб, фойє, каса. Ознайомлювати з назвами професій людей, які працюють у театрі.
 • Вчити висловлювати свої враження від вистави, вчинків героїв.
 • Залучати дітей до виготовлення костюмів, декорацій.
 • Привчати розрізняти й виокремлювати основні засоби художньої виразності, динаміку та ритмічну послідовність повторення дій, мораль казки, давати оцінку вчинкам героїв твору.
 • Залучати до виразного читання віршів, вчити передавати їх характер.
 • Вправляти в інтонаційній виразності при передачі діалогів, виразних рухів героїв у іграх-драматизаціях та в інсценуванні художніх творів.

–       “Гра дитини”

 • Заохочувати до спільних сюжетно-рольових ігор.
 • Розвивати зацікавлення дітей різними видами ігор, уміння дотримуватися правил, дружно гратися, завершувати гру.

–        “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”

 • Продовжувати формувати уявлення дітей про кількість, множини, величину, геометричні фігури.
 • Вчити орієнтуватися в часі та формувати просторові уявлення.
 • Забезпечувати тісний зв’язок між оволодінням математичними уявленнями, кількісними відношеннями і діяльністю людей.
 • Навчити кількісній та порядковій лічбі.

–        “Мовлення дитини”

 • Розвивати мовленнєве дихання та фонематичне сприймання звуків мови.
 • Удосконалювати моторику артикуляційного апарату.
 • Розвивати інтонаційну виразність мовлення (темп, тембр, силу голосу, інтонацію, наголос).
 • Удосконалювати правильну вимову всіх звуків рідної мови.
 • Ознайомлювати з поняттям “слово”, вчити виокремлювати слово як самостійну смислову одиницю.
 • Ознайомлювати зі звуковою будовою слів; вчити вмінню визначати перший і останній звуки у слові.
 • Вчити диференціювати поняття “звук”, “слово”; розрізняти на слух тверді та м’які приголосні й голосні звуки.
 • Вчити складати речення з допомогою наочності, називати слова у реченні.
 • Поповнювати та уточнювати словниковий запас, сприяти активізації слів у мовленні, особливо слів, що позначають якість та дію.
 • Вчити правильно вживати слова відповідно до ситуації.
 • Забезпечувати подолання розриву між активним і пасивним словником.
 • Порівнюючи предмети, вчити визначати суттєві ознаки.
 • Вчити правильно вживати граматичні форми (рід, число, відмінок), відмінкові закінчення у словах.
 • Вчити правильно будувати складнопідрядні речення.
 • Вчити дітей розуміти композиційну структуру розповіді, використовувати різні форми її початку.
 • Вчити не копіювати зразок розповіді вихователя, а висловлюватися самостійно.
 • Розвивати вміння будувати
 • Розвивати у дітей кисть руки та дрібні м’язи пальців.
 • Розвивати координацію рухів кисті, пальців, передпліччя, очей.
 • Розвивати просторові уявлення дітей (ліворуч, праворуч, внизу, вгорі, посередині).
 • Інформацію підготувала:
 • вихователь середньої групи “Соняшник”
 • Велика О.М.
Поділіться цим дописом у соціальних мережах: