Дошкільна та початкова освіта: чи є суперечності.

Останнім часом все частіше постає питання щодо підготовки дитини до навчання у школі в умовах дитячого садка. Суперечливу тему обговорюють як батьки, так і педагоги. Тож що насправді – дитячий садок і школа разом чи порізно? Чи існують суперечності між дошкільною та початковою освітою? Де шукати відповідь? Спробуємо знайти її в державних стандартах.

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт дошкільної освіти України. У ньому подано зміст і результати освітньої роботи, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини шести-семи років. Також у документі виокремлено компетенції, яких має набути випускник закладу дошкільної освіти.

Державний стандарт початкової освіти визначає метою початкової освіти всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Отже, освіта як дошкільників, так і молодших школярів має здійснюватися на засадах компетентнісного підходу.

Сутність компетентнісного підходу окреслимо за допомогою двох понять:

  • компетенція – наперед задана вимога до знань, умінь і навичок, якими повинна володіти особистість для успішної діяльності в межах тієї сфери, де ця діяльність буде здійснюватися;
  • компетентність – надбання самої особистості, яке визначає якісний рівень знань, умінь, навичок і здатності застосувати їх на основі власного досвіду в процесі здійснення певної діяльності.

Тож компетенція є певним, заздалегідь визначеним набором знань, умінь і навичок, а компетентність – якісною характеристикою їх засвоєння, що проявляється у процесі практичної діяльності.

Автори державних стандартів закликають педагогів формувати основні компетентності дитини практичним шляхом під час ігрової та інших специфічно дитячих видів діяльності, що відповідають діяльнісній природі дошкільників і молодших школярів. Якщо пропонувати дітям активні форми взаємодії, вони:

  • засвоюють систему елементарних знань про себе та довкілля;
  • вчаться доречно застосовувати набуту інформацію;
  • проявляють самостійність, конструктивність, цілеспрямованість у різних соціальних і життєвих ситуаціях тощо.

Щодо підходу розібрались. У цьому мета дошкільної та початкової освіти тотожні. А що можна сказати про самі компетентності?

Дитину можна вважати компетентною, коли вона обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює.

Зауважимо, що всі набуті дитиною протягом дошкільного віку компетентності, визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, відповідають ключовим компетентностям концепції Нової української школи та створюють міцний фундамент для їх формування впродовж життя (табл.).

 

      Компетентності БКДО Компетентності концепції НУШ
Мовленнєва: фонетична, лексична, граматична, діалогічна, монологічна

Комунікативна

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою
Комунікативно-мовленнєва Спілкування іноземними мовами
Сенсорно-пізнавальна

Математична

Математична компетентність
Природничо-екологічна

Сенсорно-пізнавальна

Основні компетентності у природничих науках і технологіях
Інформатична Інформаційно-цифрова
Особистісно-оцінна

Ігрова

Уміння вчитися впродовж життя
Особистісно-оцінна

Ігрова

Соціально-комунікативна

Ініціативність і підприємливість
Родинно-побутова

Соціально-комунікативна

Особистісно-оцінна

Соціальна та громадянська
Художньо-продуктивна

Хореографічна

Обізнаність і самовираження у сфері культури
Здоров’язбережувальна

Природничо-екологічна

Екологічна грамотність та здорове життя

Отже, державні стандарти освіти націлюють на забезпечення всебічного розвитку особистості дитини відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей. Саме до такого результату прагнуть педагоги дитячих садків і початкової школи. І суперечностей немає. Просто потрібно дослухатися одне до одного.

 

 

 

 

 

 

 

Інформацію підготувала вихователь Чижикова Л.П.

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: