Колективний договір

Розділ 1. Загальні положення

  1. Сторонами даного колективного договору є:

Адміністрація Здолбунівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради в особі директора Назаренко Т.Л. з однієї сторони і профспілковий комітет, як уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів в особі голови профкому Мельник Є.В. з другої сторони.

  1. Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки на 2021 – 2025 роки, між управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та радою Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, угоди на 2021 – 2025 роки між управлінням з гуманітарних питань, Здолбунівської міської ради Рівненської області та Здолбунівською об’єднаною територіальною організацією Профспілки працівників освіти і науки України, прийнятих сторонами зобов’язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації закладу освіти.
  2. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників закладу незалежно від того чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для адміністрації, так і для інших працівників закладу.

Керівник, його заступники, голова профкому і члени профкому закладу освіти доводять до відома працівників під особисту розписку текст колективного договору у двотижневий термін від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов’язується, приймаючи на роботу нових, працівників, знайомити їх під розписку з текстом колективного договору.

  1. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань і обов’язковість умов даного договору.
  2. Керівництво закладу дошкільної освіти визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників – членів трудового колективу у питаннях виробництва, трудових і соціально – економічних відносин.
  3. Комітет профспілкової організації зобов’язується сприяти ефективній роботі ЗДО властивими профспілці методами і засобами.
  4. Договір укладений на 2021 – 2025 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладення нового Договору або перегляду цього договору.

За спільною домовленістю сторін, до договору можуть вноситися доповнення або зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим Договором.

Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною.

Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії договору, тільки після переговорів сторін у такому порядку:

 • одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до договору;
 • у семиденний строк сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;
 • після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.
  1. Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (додатки №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).
  2. Адміністрація закладу дошкільної освіти у семиденний термін з дня підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію.
  3. Сторони розпочинають переговори щодо укладення нового договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії цього договору.

Здолбунівський заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) № 3 «Ладоньки»

Здолбунівської міської ради

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР

 

між адміністрацією і профспілковим комітетом  закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради 

Рівненської області

на 2021 – 2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

м. Здолбунів

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

загальних зборів трудового колективу

«18» листопада 2021 р.

Присутні: 58 особи

Відсутні: 7 осіб

Засідання Загальних зборів трудового колективу закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» є правомочним.

Порядок денний:

 1. Затвердження колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Здолбунівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради Рівненської області

на 2021 – 2025 роки.

СЛУХАЛИ:

 1. Назаренко Т.Л., директор закладу дошкільної освіти:
 2. Колективний договір розроблено на основі чинного законодавства, він регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально – економічні відносини, колективний договір затверджую між адміністрацією і профспілковим комітетом  закладу дошкільної  освіти (ясла-садок)  № 3 «Ладоньки» на 2021 – 2025 роки.
 3. Мельник Є.В. голову Профкому: Колективний договір був опрацьований трудовим колективом закладу дошкільної освіти, приступаємо до обговорення.

Відбулося обговорення даного питання.

Голосували:

«ЗА» – п’ятдесят вісім голосів;

«ПРОТИ» – немає;

«УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Загальні збори трудового колективу одноголосно ухвалили:

 1. Затвердити колективний договір  між адміністрацією і профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради на 2021 – 2025 роки

 

Від імені адміністрації:                                   Від імені Трудового колективу:

Директор:                                                                Голова ПК:

_____________Тетяна НАЗАРЕНКО             ___________ Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

Додаток№1

Положення про преміювання  працівників  закладу дошкільної освіти №3 «Ладоньки»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про преміювання та матеріальне заохочення (далі – Положення) в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради (далі – ЗДО №3) розроблено відповідно до

Законів України від: 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту» (зі змінами), від 31.01.2001  № 78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» (зі змінами), від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

1.2. Виплата матеріального заохочення здійснюється у вигляді виплат працівникам грошових сум понад основний заробіток (посадовий оклад) в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах закладу.

1.3. Положення запроваджується з метою:

 • зацікавленості педагогічних і непедагогічних працівників у виявленні та реалізації резервів і можливостей підвищення результатів індивідуальної та колективної праці, виходячи з їх ролі у діяльності ЗДО №3, кваліфікаційно-професійного досвіду, складності виконуваних ними робіт

та функцій, рівня відповідальності та творчої активності;

 • збереження життя та охорони здоровя вихованців;
 • трудової та виковавчої дисциплін (виконання окремих доручень керівництва, органів державної влади України);
 • умов підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль та оцінки особистого внеску у кінцеві результати роботи ЗДО №3;
 • активного залучення працівників ЗДО №3 до участі в оцінці результатів праці кожного;
 • соціального захисту працівників ЗДО №3 щодо матеріальної підтримки у скрутних життєвих ситуаціях;
 • для вирішення соціально-побутових питань;
 • допомоги на оздоровлення.

1.4. Джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення в ЗДО №3:

 • кошти загального фонду державного бюджету;
 • економія фонду оплати праці по загальному фонду державного бюджету, в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на відповідний рік для всіх працівників.

Норми цього Положення реалізуються в ЗДО №3 тільки у межах затвердженого фонду оплати праці (межах наявних коштів та кошторису), не допускаючи при цьому утворення кредиторської заборгованості по оплаті праці.

 • В ЗДО №3 встановлюється тимчасова система преміювання та матеріального заохочення на бюджетний рік, крім обов’язкових виплат, надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку в разі відповідних змін у законодавстві, що суттєво впливають на його реалізацію у діяльності закладу.
 • Працівників, за наказом керівника ЗДО, може бути частково або повністю позбавлено премії у зв’язку з такими обставинами:
 • невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на них посадовими інструкціями;
 • недотримання виконавчої дисципліни (порушення термінів виконання доручень та завдань, отриманих на виконання, в тому числі на нарадах та оперативних нарадах, неякісного їх виконання);
 • наявності зауважень з боку керівництва закладу або батьків , недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на роботі в нетверезому стані, порушення встановленого режиму роботи, запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, догана);
 • грубого порушення, невиконання або неналежне виконання господарських договорів;
 • у випадку притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.7. Спори з питань преміювання та матеріального заохочення розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 1. ВИДИ, НАПРЯМКИ, ПОКАЗНИКИ, РОЗМІРИ ТА СТРОКИ ПРЕМІЮВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ 
  • Матеріальне заохочення (стимулювання) праці усіх працівників ЗДО здійснюється за такими видами та напрямами:

2.1.1. Преміювання:

 • за місяць за індивідуальні результати роботи працівників з урахуванням їх особистих якостей, ставлення до праці;
 • за основні       квартальні та      річні результати науково-педагогічної, виробничої, господарської, фінансово-економічної діяльності;
 • працівників ЗДО за підготовку до нового навчального року;
 • окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, що виконувались за дорученням керівництва, за умови своєчасного та якісного виконання поставленого завдання. Розмір (конкретна сума або відсоток) премії визначається керівником та погоджується з профспілковим комітетом залежно від обсягу,

терміновості та важливості завдання;

 • у зв’язку з ювілейними датами;
 • у зв’язку з державними, професійними, святковими датами (День працівника освіти, ювілейні дати ЗДО, День Незалежності України, День Конституції України, тощо);

2.2. Показники преміювання.

2.2.1. За результатами роботи розмір премії визначається за такими показниками:

 • виконання заходів, передбачених планом роботи ЗДО;
 • виконавська дисципліна;
 • якісне і сумлінне виконання обов’язків;       трудова дисципліна; тощо.
  • Премія працівникам ЗДО нараховується за час, фактично відпрацьований у періоді, за який нараховується премія, за винятком випадку звільнення працівника до закінчення періоду, за який виплачується премія. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться виходячи із середньої заробітної плати.
  • Премії нараховуються у відсотках до посадового окладу з урахуванням усіх видів надбавок та доплат відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи та (або) встановлюються в конкретних розмірах. Премії, що виплачуються одному працівнику, максимальними розмірами не обмежуються.
  • Преміювання працівників у зв’язку з державними, професійними та святковими або ювілейними датами встановлюється у розмірі до посадового окладу.
  • Розмір преміювання педагогічних та непедагогічних працівників визначається керівником за погодженням з ПК ЗДО №3.
  • Керівнику закладу      премії         надаються за      поданням         вищестоячої організації.
  • Для своєчасної підготовки проектів наказів на преміювання працівників, вихователю-методисту, завідувачу з господарства подавати службові записки щодо пропозицій по преміюванню з обґрунтуванням за досягнення яких показників пропонується нарахування премії, погоджених з профспілковим комітетом.
  • Позбавлення преміювання (або часткове):
 • працівникам, що     мають         адміністративні   стягнення, премії         не призначаються;
 • створення конфліктних ситуацій в закладі;
 • відмова від виконання суспільних доручень;
 • поява на робочому місці в нетверезому стані;       самовільне залишення роботи;
 • викрадання матеріальних цінностей.

3. СИСТЕМА НАДБАВОК І ДОПЛАТ

3.1. Педагогічним працівникам ЗДО №3 відповідно до законодавства встановлюються:

 • надбавка за вислугу років;
 • доплата за звання – у відсотках до посадового окладу;  надбавка за престижність праці – до 30% посадового окладу.
 • Підвищення до посадового окладу – 10%.

3.2. Працівникам ЗДО, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, встановлюються у встановленому порядку:

 • надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи;
 • надбавка за вислугу років;
 • надбавка за престижність праці ;
 • надбавка за звання;
 • надбавка за почесне звання «заслужений».

3.3. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, встановлюються надбавки у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) згідно чинного законодавства:

 • за складність, напруженість роботи – до 50%;
 • за високі досягнення у праці;
 • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання). Конкретний розмір надбавок визначається керівником такого в межах економії фонду оплати праці. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

3.4. Працівникам (крім керівників структурних підрозділів та їх заступників), на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від, 30.08.2002 № 1298 встановлюється у встановленому порядку доплата:

 • за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, перебування у відпустці без збереження заробітної плати) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
 • за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника (без урахування надбавок та доплати).

3.5. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, встановлюються доплати:

 • у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій; за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Конкретний розмір доплати визначається керівником в межах економії фонду оплати праці,
 • у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу у нічний час за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;
 • у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів.

3.6. Нарахування надбавок і доплат здійснюється на підставі наказу.

4.     МАТЕРІАВЛЬНА ДОПОМОГА ТА ІНШІ ВИДИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ

4.1. Одноразова матеріальна допомога працівникам у скрутних життєвих ситуаціях (витрати на поховання тощо) надається за умови наявності економії фонду оплати праці по загальному фонду.

4.2. Для вирішення соціально – побутових питань, у тому числі на оздоровлення, педагогічних працівників, на яких поширюється чинність постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, надається матеріальна допомога в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

4.3. Працівникам, на яких поширюється чинність постанови, надається матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу та допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника за рахунок коштів загального фонду.

4.4. Матеріальна допомога надається за основним місцем роботи.

4.5. Матеріальна допомога надається за заявою працівника в межах наявності коштів; розмір її встановлюється наказом керівника ЗДО.

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

Положення про надання педагогічним працівникам щорічної грошової  винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

 1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до абз. 9 ст. 57 Закону України «Про освіту», Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898, Угоди між відділом освіти міської ради і міською організацією профспілки та цього Положення.
 2. Винагорода надається кожного року усім педагогічним працівникам закладу, за виключенням:
 • працівників, які працюють в даному закладі за сумісництвом;
 • працівників, які мають не зняте дисциплінарне стягнення.
 1. Перелік посад працівників, які мають право на вказану щорічну грошову винагороду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».
 2. Положення про надання щорічної грошової винагороди передбачає порядок матеріального стимулювання педагогічних працівників за зразкове виконання покладених на них обов’язків, творчу активність і ініціативу в їх реалізації, сумлінне, якісне та своєчасне виконання завдань та доручень, високу результативність у роботі, плідну працю, вагомий внесок у справу навчання, виховання та розвитку особистості, підвищення рейтингу освітніх послуг та іміджу закладу дошкільної освіти.
 3. Це положення поширюється на всіх педагогічних працівників ЗДО , крім тих, які працюють за сумісництвом.
 4. Кошти на щорічну грошову винагороду виділяються в межах загальних коштів, передбачених ЗДО на оплату праці.
 5. Педагогічним працівникам щорічна грошова винагорода надається за: – підвищення професійного і загальнокультурного рівня та педагогічної майстерності;
  • дотримання академічної доброчесності та забезпечення її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
  • дотримання педагогічної етики, високий рівень загальної культури, моральних якостей;
  • прояву педагогічної ініціативи та результативність в роботі;
  • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
  • досягнення успіху в навчанні, вихованні та розвитку особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних компетентностей; – участь у міських, районних, обласних семінарах, змаганнях, конкурсах, оглядах, фестивалях, спартакіадах, турнірах тощо;
  • збереження та використання навчально – матеріальної бази та технічних засобів навчання, оформлення кабінетів, майстерень, виготовлення

наочності;

 • проведення відкритих занять, заходів тощо та їх ефективність;
 • досягнення в роботі чи суспільній діяльності, які призвели до підвищення рейтингу освітніх послуг та іміджу ЗДО.
 1. Винагорода надається педагогічним працівникам до професійного свята — Дня працівника освіти.
 2. Розмір винагороди кожному працівнику визначається на спільному засіданні керівництва закладу та профкому.
 3. При визначенні розміру винагороди враховується:
 • сумлінна праця, зразкове виконання службових обов’язків, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, громадська активність педагога;
 • прояв творчої ініціативи, впровадження нового педагогічного досвіду;
 • досягнення успіхів у навчанні та вихованні дітей, участь у районних, обласних методичних об’єднаннях, оглядах тощо;
 • збереження та використання учбово-матеріальної бази та технічних засобів навчання, оформлення груп, виготовлення наочності;
 • проведення відкритих занять, робота з батьками;
 • додержання вимог з охорони праці та техніки безпеки, санітарногігієнічного режиму.
 1. Винагорода надається на підставі наказу керівника, погодженого з профкомом.
 2. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень на день видання наказу про виплату винагороди. Порядок надання щорічної грошової винагороди
  • Конкретний розмір щорічної грошової винагороди визначається у вигляді фіксованої суми в розмірі до одного посадового окладу відповідно до особистого внеску педагогічного працівника у загальні результати роботи.
  • Для визначення розміру щорічної грошової винагороди враховується виконання основних показників, викладених у Розділі II.
  • Щорічна грошова винагорода не нараховується педагогічним працівникам, які на момент виплати щорічної грошової винагороди звільнились.

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

Додаток №3 Перелік професії та посад працівників, які мають право на  щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими 

      і важкими умовами праці та за особливий характер праці

 

з/п

Робоче місце

 

Назва професії та посади Тривалість додаткової відпустки в календарних

днях

1. Медичний кабінет Сестра медична старша Сестра  з дієтичного харчування 7 днів Підстава: постанова КМУ від 17.11.1997 № 1290 4 дні Підстава: постанова КМУ від 17.11.1997 № 1290

 

 

 

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

Перелік робіт, при виконанні яких працівник  має право на підвищення оплати

 

з/п

Перелік робіт з несприятливими умовами праці Розмір доплати у відсотках до окладу

( ставки)

1 Директор  закладу

дошкільної  освіти

на 3% посадового окладу за кожні наступні 60 осіб, якщо у дошкільному закладі чисельність дітей перевищує 60 осіб

(спискова кількість дітей станом на 01 січня)

Підстава: Постанова КМУ від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» (п.2 до п.11 Інструкції №100)

2 Педагогічні працівники на 10% підвищення окладів педагогічним працівникам

дошкільних закладів згідно з постановою КМУ №695 від

10.07.2019 року «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. №22»

3 Помічник вихователя 10% окладу (ставки)

Підстава: наказ МОІН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (зі змінами); п.33 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом МОУ від 15.04.1993 № 102 (із змінами) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятість прибиранням туалетів виплачувати надбавку 10% посадового (місячного окладу)

4 Прибиральник службових приміщень 10% окладу (ставки)

Підстава: підпункт 3 пункту 4 наказу МОіН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (за використання у роботі дезінфікуючих засобів та прибирання туалетів)

5 Сестра медична старша

 

 

10% окладу (ставки)

Підстава: п. 2.2.10. Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільний наказом МОЗ України та МІН праці та соціальної політики «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ  соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519. Постанова КМУ №67 від 03.02.21.  «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів освіти».

 

6 Машиніст із прання та ремонту спецодягу Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 557 від

26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних

закладів, установ освіти та наукових установ», за використання в

роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятість прибиранням туалетів виплачувати надбавку 10% посадового (місячного

окладу)

7 Підсобний робітник Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 557 від

26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних

закладів, установ освіти та наукових установ», за використання в

роботі дезінфікуючих засобів, а також зайнятість прибиранням туалетів виплачувати надбавку 10% посадового (місячного

окладу)

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

 

Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова оплачувана відпустка згідно ст. 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96 – ВР

 

з/п

Назва посади Тривалість додаткової відпустки в календарних днях
1. Директор 7
2 Головний бухгалтер 6
3. Бухгалтер 4
4. Завідувач господарства 4
5. Діловод 4
6. Комірник 4

 

Примітка:

Для працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня, вище зазначена відпустка не передбачена.

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

 

Про впорядкування умов оплати праці працівників установ,  закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери  (із змінами та доповненнями)

 

(Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 та № 1037 від 28.12.2016)

    

з/п

ДОПЛАТА І НАДБАВКА РОЗМІР ДОПЛАТИ І НАДБАВКИ
доплати
1. За суміщення професій (посад)

 

50 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника або вакантної посади
2 За розширення зони обслугову-  вання або збільшення обсягу

виконаних робіт

50 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника або вакантної посади
3. За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

 

50 відсотків тарифної ставки, окладу відсутнього працівника або

вакантної посади

4. За роботу у нічний час до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22:00 до 6:00
5. Тимчасове замісництво різниця між фактичним і посадовим окладом працівника, якого

заміняють

надбавки
1. За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
2. За виконання особливо важ-ливої роботи на певний термін до 50 відсотків посадового окладу
3. За складність, напруженість у роботі до 50 відсотків посадового окладу

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

Додаток №7

ПЕРЕЛІК

професій і посад з шкідливими і небезпечними умовами праці для засобів індивідуального захисту.

 

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №8

ПЕРЕЛІК

документів у закладах та установах освіти, які в обов’язковому порядку протокольно погоджуються з профкомами

 

п/п

Питання і документи Підстава Примітки
1 Правила     внутрішнього          трудового розпорядку ст. 142 КЗпП України
2 Попередній та остаточний розподіл навчального навантаження п.п.24, 25 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, п.63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
3 Графік робочого дня і змінності техперсоналу п.26 Типових правил внутріш нього трудового розпорядку
4 Залучення працівників до роботи у святкові, вихідні дні та до

надурочних робіт

ст.71 КЗпП України
5 Графік відпусток ст.79 КЗпП України
6 Склад атестаційної комісії п.6.1. Типового Положення про атестацію працівників України
7 Звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації організації) пп.2–5,7 ст.40, пп.2,3 ст.41 КЗпП України, тобто при:

п.1 ст.40–скорочення штатів, реорганізації; п.2 ст.40–

невідповідності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я; п.3 ст.40–систематичного невиконання без поважних причин посадових обов’язків; п.4 ст.40– прогули без поважних причин; п.5 ст.40–нез’явлення на роботу більше 4–х місяців внаслідок хвороби (крім особливого списку); п.7 ст. 40–поява на роботі у нетверезому стані; п.2 ст.41–винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує гроші або товарні цінності, якщо ці дії дають

ст.43 КЗпП України
підстави для втрати довір’я; п.З ст.41–аморальному вчинку, несумісному з виховними

функціями

8 Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому (на голову профкому–за згодою районного профспілкового органу) ст.252 КЗпП України
9 Заходи з охорони праці та техніки безпеки ст.161 КЗпП України
10 Тарифікаційні списки п.4, додатки 1,2,3 Інструкції про порядок обчислення з/плати

працівників освіти

11 Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення

обсягів виконуваних робіт

п.52 тієї ж Інструкції
12 Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам п.53 тієї ж Інструкції
13 Перелік робіт, на які встановлюється доплата за важкі і несприятливі умови праці, атестація робочих місць, розміри доплат за видами

робіт

додаток №9 до тієї ж Інструкції
14 Перенесення щорічних відпусток ст. 11 Закону України «Про відпустки»
15 Інші питання, передбачені чинним законодавством

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям на 2021-2025 роки

 

з/п

Назва заходів

(робіт)

Вартість робіт,  тис. грн. Ефективність заходів Строк виконання Відповідальні за виконання
 

 

 

 

план факт планується досяг-

нуто

 

 

 

 

1. Придбати необхідну кількість дезінфікуючих, дератизаційних засобів та використовувати їх в роботі згідно нормативів 0,5 Забезпечити досягнення

встановлених нормативів

безпеки гігієни праці та

виробничого середовища,

згідно вимог

Санітарного регламенту

Постійно директор,

завгосп

2. Провести частковий ремонт опалювальної системи ЗДО Додат кові кошт и

50

Забезпечити додержання

установленого t режиму на всіх

робочих місцях

не менше +18º взимку

До

01.09.202 2

директор

завгосп

3. Забезпечити ЗДО та всі будівлі сертифікованими вогнегасниками, згідно норм належності. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння,

перезарядка вогнегасників

0,5 Забезпечити виконання

інструкції з техніки

безпеки та

охорони праці

та припису

Державної служби

України з надзвичайних ситуацій

згідно

плану

директор

завгосп

4. Поточний     ремонт    зовнішніх

східців та фасаду ЗДО

100 Забезпечити виконання

інструкції з техніки

безпеки та

охорони праці, попередження травматизму

літні

місяці

2022 рік

завгосп

робітник з комплексного

 

5. Провести косметичний  ремонт всіх приміщень ЗДО додат кові кошт и Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

до 10.08. 2022 пом.

вихователів завгосп

6. Придбати         на        харчоблок

жарочну шафу

додат кові кошт и Покращення умов праці на харчоблоці 2022 завгосп
7. Придбати      електроплити харчоблок на додат кові кошт и Вийшов термін використання

(44 роки)

2022-2023 завгосп
8. Заміна та ремонт меблів в групах  (За потребою). додат кові кошт и Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання

дошкільнят, попередити травматизм серед дошкільнят

2022-2025 директор завгосп

вихователі груп

батьки вихованців

9. Придбання обладнання та замінуінвентарю для харчоблоку. додат кові кошт и Вимоги санітарного регламенту 2022-2025 завгосп сестра

медична старша.

10. Придбати спецодяг для деяких категорій працівників. 0,5 забезпечити

виконання умов

колективного договору

постійно директор  Завгосп
11. Благоустрій території ЗДО (вимощення бруківкою)

 

50 2023-2025 Завгосп
12. Поточний ремонт тіньових

навісів

додат кові кошт и Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2022-2023 директор Завгосп
13. Благоустрій дитячих майданчиків 100 Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2022-2024 директор

завгосп

14. Капітальний ремонт харчоблоку 100 Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2023-2025 директор

завгосп

15. Провести закінчення кап. ремонту шатрової крівлі ЗДО 100 Забезпечити безпечні умови для розвитку та 2021-2023 Директор завгосп
виховання дошкільнят
16. Переобладнати  комору та санвузл на кабінет бухгалтерів. додат кові кошт и Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2023-2025 директор

завгосп

17. Проводити зрізання та чищення крон дерев (за необхідністю) додат кові кошт и Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2022-2025 директор

завгосп

18. Провести поточний ремонт огорожі ЗДО та замінити центральні ворота (частково) 100 Забезпечити безпечні умови

для розвитку та виховання дошкільнят

2022-2023 директор

завгосп

19. Проведення             періодичного

медогляду

 

100 Профілактика

захворювань

 

сестра

медична

старша

 

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

Перелік

осіб, відповідальних за виконання норм і положень колективного договору

 

з/п

Назва розділу і номера пункта Термін виконання Посада, відповідальних за виконання
1 Розділ 7, пункт 7.2.3.  Виплата заробітної плати щомісячно директор ЗДО

головний бухгалтер

 

2 Розділ 6, пункт 6.2.1 Додержання нормативів з питань охорони праці щороку директор ЗДО  завідувач господарства
3 Розділ 7, пункт 7.2.6. Атестація педагогічних працівників до 10.10. щороку директор ЗДО

вихователь-методист

 

4 Розділ 3, пункт 5.1.2. Надання щорічних відпусток щороку директор ЗДО

головний бухгалтер  діловод

5.  Розділ 6, пункт 6.2.4 Атестація робочих місць раз на п’ять років директор ЗДО головний бухгалтер

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 11

 

Склад робочої комісії з контролю за виконанням  колективного договору

 

з/п

 

П. І. Б.

 

Посада (професія)

від Власника
1 Павленко А.О. вихователь – методист
2 Корольова О.М. практичний психолог
3 Скок І.І. головний бухгалтер
від Профспілки
1 Мельник Євгенія Василівна голова профкому
2 Демко Алла Миколаївна помічник вихователя
3 Панчук Олена Володимирівна вихователь
4. Федорук Ліна Миколаївна шеф-кухар

 

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

Оплата за роботу в інклюзивних групах

 

з/п.

Посада Порядок оплати Підстава
1. Педагогічні працівники та помічники вихователя За окремі види педагогічної діяльності доплата у граничному розмірі 20 % відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 25.08.2004 №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності»

2. Педагогічні працівники (практичний психолог, вчительлогопед). Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційнорозвиткових занять (послуг), що визначені

індивідуальною програмою

розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти;

Постанова Кабінету

Міністрів України

«129 від 27.02. 2019 «Деякі питання використання

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році»

 

 

Директор:                                                 Голова ПК:

________  Тетяна НАЗАРЕНКО               __________   Євгенія МЕЛЬНИК

 

 

Розділ 1. Загальні положення

 • Сторонами даного колективного договору є:

Адміністрація Здолбунівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 «Ладоньки» Здолбунівської міської ради в особі директора Назаренко Т.Л. з однієї сторони і профспілковий комітет, як уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів в особі голови профкому Мельник Є.В. з другої сторони.

 • Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні»,   Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Профспілками працівників освіти і науки на 2021 – 2025 роки, між управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та радою Рівненської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, угоди на 2021 – 2025 роки між управлінням з гуманітарних питань, Здолбунівської міської ради Рівненської області та Здолбунівською об’єднаною територіальною  організацією Профспілки працівників освіти і науки України, прийнятих сторонами зобов’язань і є локальним правовим актом, який регулює виробничі, навчальні, трудові і соціально-економічні відносини на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації закладу освіти.
 • Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників закладу незалежно від того чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для адміністрації, так і для інших працівників закладу.

Керівник, його заступники, голова профкому і члени профкому закладу освіти доводять до відома працівників під особисту розписку текст колективного договору у двотижневий термін від дня його підписання, забезпечують гласність його виконання. Адміністрація зобов’язується, приймаючи на роботу нових, працівників, знайомити їх під розписку з текстом колективного договору.

 • Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов’язань і обов’язковість умов даного договору.
 • Керівництво закладу дошкільної освіти визнає профспілковий комітет єдиним представником працівників – членів трудового колективу у питаннях виробництва, трудових і соціально – економічних відносин.
 • Комітет профспілкової організації зобов’язується сприяти ефективній роботі ЗДО властивими профспілці методами і засобами.
 • Договір укладений на 2021 – 2025 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладення нового Договору або перегляду цього договору.

За спільною домовленістю сторін, до договору можуть вноситися доповнення або зміни, при цьому вони не повинні погіршувати умови праці, трудових і соціальних гарантій, передбачених законодавством і цим Договором.

Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною.

Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та галузевих угод, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії договору, тільки після переговорів сторін у такому порядку:

 • одна із сторін повідомляє іншу сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до договору;
 • у семиденний строк сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;
 • після досягнення згоди сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.
  • Невід’ємною частиною Договору є додатки до нього (додатки №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).
  • Адміністрація закладу дошкільної освіти у семиденний термін з дня підписання колективного договору подає його на повідомну реєстрацію.
  • Сторони розпочинають переговори щодо укладення нового договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення дії цього договору.

 

Розділ 2. Створення умов для забезпечення стабільності роботи і розвитку закладу дошкільної освіти

2.1. Сторони договору домовились:

2.1.1. Протягом дії договору спрямовувати свою роботу на забезпечення умов необхідних для виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та «Про дошкільну освіту».

2.1.2. Разом з власником закладу забезпечити зв’язок у роботі закладу загальної середньої освіти і  закладу дошкільної освіти, повне охоплення дошкільною освітою дітей, які проживають на закріпленій за дошкільним закладом території.

2.1.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань роботи ЗДО, трудових, економічних, соціальних та культурних прав та інтересів працівників закладу.

2.1.4. Залучати Раду ЗДО, піклувальну раду, батьківський комітет та місцеві підприємницькі структури до зміцнення і впорядкування навчально – матеріальної бази ЗДО.

2.1.5. Не допускати примушування працівників навчального закладу до збирання грошово – матеріальних цінностей з батьків та інших дій, які мають ознаки корупції та приниження репутації навчального закладу.

2.1.6. Брати участь в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників закладу дошкільної освіти.

2.1.7. Сприяти розширенню педагогічних династій.

2.2. Адміністрація ЗДО зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно і в повному обсязі забезпечувати педагогічних працівників матеріально-технічними засобами необхідними для реалізації освітнього процесу та якісного виконання професійних обов’язків кожним працівником.

2.2.2. Виконати плани курсової перепідготовки, семінарських занять, інших форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у відповідності з порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 2019 року (із змінами), графіком атестації педагогів з обов’язковою оплатою відряджень та збереженням середньої заробітної плати в період навчання з відривом від роботи.

2.2.3. Створити умови для розвитку методичної творчості працівників, видання рукописних збірок творчих доробок педагогів, запровадження сучасних апробованих інноваційних педагогічних технологій в роботу педколективу.

2.2.4. Відкривати групи, навчальні гуртки і групи продовженого дня у повній відповідності з нормативами, які визначені законодавством про освіту, і на цій основі забезпечити належне педагогічне навантаження педагогів.

2.2.5. Розробити за участю профспілкової сторони стратегію розв’язання організаційно – педагогічних проблем, над якими працює ЗДО, підвищення ефективності навчально – виховного процесу, створення відповідних умов навчання і виховання  дітей дошкільного віку та роботи працівників.

2.2.6. Своєчасно інформувати профспілкову сторону про результати розгляду її пропозицій, запитів і звернень щодо поліпшення роботи ЗДО.

2.3. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.3.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі закладу дошкільної освіти, збереженню, впорядкуванню та ефективному використанню навчально – матеріальної бази для створення належних умов засвоєння дітьми навчальних програм.

2.3.2. Організувати збір та узагальнення пропозицій і звернень працівників з питань поліпшення діяльності ЗДО, доводити їх до сторони власника, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

2.3.3. Вирішувати питання трудових і соціально – економічних відносин у трудовому колективі ЗДО у повній відповідності з законодавчими актами в галузі освіти та Угодами всіх рівнів разом з стороною власника шляхом взаємних консультацій та спільних засідань по розгляду проблем в роботі закладу дошкільної освіти.

2.3.4. Утримуватись від організації страйків з питань включених до   колективного договору, за умови їх вирішення у вставленому законодавством порядку.

Розділ 3. Забезпечення зайнятості працівників

 • Адміністрація ЗДО зобов’язується:
  • Проводити спільні консультації з приводу виникнення обгрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.
  • Письмово повідомляти профкому:
 • про зміни в організації виробництва і праці, про скорочення чисельності або штату працівників, з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються – не пізніше як за три місяці до внесення (запровадження) змін;

Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників;

 • про ліквідацію груп, гуртків, груп продовженого дня, реорганізації, перепрофілювання закладу дошкільної освіти не пізніше як за 6 місяців.

Невиконання цієї умови є підставою для профкому не погодитися на запровадження змін у ті строки, які пропонуватимуться адміністрацією.

 • При звільненні працівників за скороченням чисельності або штату виплачувати їм, крім вихідної допомоги, одноразову матеріальну допомогу.
 • працівникам зі стажем безперервної роботи в закладі понад 10 років – 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент звільнення;
 • зі стажем понад 20 років – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Виплату одноразової допомоги проводити за рахунок власних коштів, економії фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, за рахунок надходження від спонсорів та інших позабюджетних джерел.
  • Щоквартально надавати профкому письмову інформацію про наявність у закладі вільних робочих місць, забезпеченість працівників роботою в обсязі тарифних ставок, про надання тривалих (понад 7 днів) неоплачуваних відпусток, про переведення працівників на неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
  • При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.
  • При відсутності повних тарифних ставок у штатних
   працівників не приймати на роботу нових працівників і припиняти укладення трудових договорів з новими працівниками за три місяці до початку масових (понад 3 % працюючих) звільнень та на час таких звільнень.
  • Укладати строкові трудові договори лише у випадках, коли трудові договори не можуть бути укладені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника.
  • Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови забезпечення додаткових, передбачених  чинним законодавством пільг та компенсацій.
  • Прийнятим повторно після вивільнення за ініціативою адміністрації працівникам надавати такі ж самі соціально – побутові пільги, як і решті працівників.
  • У випадках передбачених законодавством, звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попередньою згодою з профспілковим комітетом.
  • Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даного дошкільного закладу, інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
  • Вивільнення працівників здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. п.
  • Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи здійснювати тільки після закінчення навчального року.
  • Надавати працівникам, попередженим про наступне їх вивільнення, час для пошуку роботи не менше 2 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати.
  • Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п. 1 статті 40 КЗпП України, протягом двох років переважне право на укладання трудового договору (поворотне прийняття на роботу – стаття 42 – 1 КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу в ЗДО працівників аналогічної професії, кваліфікації.
  • Не допускати звільнення працівників навчального закладу при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаної територіальної громади.
  • Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.
  • Застосовувати при оптимізації навчального закладу звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування  в інших навчальних закладах.
 • Профспілковий комітет зобов’язується:
  • Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, які підлягають вивільненню.
  • Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП .
  • Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особисто заяви про зняття з обліку).
  • Із залученням фахівців правової служби вищестоящих органів Профспілки, надавати, членам профспілки, безкоштовну правову допомогу (консультації, складання позовних заяв, апеляцій, представництва в судах) у зв’язку з неправомірним звільненням, у випадках зміни в організації виробництва і праці, при скороченні чисельності або штату працівників.

Розділ 4. Робочий час

 • Сторони домовилися:
  • При регулюванні робочого часу у ЗДО сторони виходять з того, що нормальна тривалість роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень (для обслуговуючого персоналу). Помічники вихователів, працівники кухні, сторожі – працюють за графіком.
  • Для працівників – жінок, які мають дітей віком до 14 років, або дитину– інваліда встановлюється скорочена тривалість робочого часу – 38 годин на тиждень.
  • Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників з 40 – годинним робочим тижнем скорочується на одну годину.
  • Протягом дії цього колективного договору заклад працює в режимі п’ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями.
  • Надурочні роботи можуть проводитися лише у випадках, передбачених ст. 62 КЗпП України, та лише з дозволу профкому і не можуть перевищувати 4 години протягом двох днів підряд та 120 годин на рік.
  • Навчальне навантаження для педагогічних працівників встановлюється за погодженням з профкомом не пізніше ніж за два місяці до початку наступного навчального року.
  • Порядок роботи у закладі дошкільної освіти встановлюється Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з яким працівники навчального закладу ознайомлюються під розпис. Графіки змінності погоджуються з профкомом.
  • Про зміну режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, працівник повідомляється не пізніше ніж за два місяці.
  • Сторони погодились на встановлення переліку робіт, для яких допускається поділ робочого часу на частини (ст. 60 КЗпП).
  • При прийнятті на роботу працівника до початку його трудової діяльності керівник закладу зобов’язується:
 • ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками (під розписку), умовами оплати праці;
 • провести інструктажі з техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони;
 • у 5 – ти денний термін виписати працівнику трудову книжку.
  • Керівник ЗДО зобов’язується погоджувати з профспілковим комітетом тарифікацію педагогічних працівників, їх навантаження, заохочення і преміювання.
  • Порядок роботи у закладі встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом.
  • Періоди, впродовж яких в навчальному закладі не здійснюється навчальний процес у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних працівників, в зазначений час працівники залучаються до навчально – виховної, організаційно – методичної, організаційно – педагогічних робіт.

4.1.14. Погоджувати з профкомом:

– розклад занять;

– запровадження змін, перегляд умов праці;

– внесення змін та доповнень до статуту закладу освіти з питань праці та соціально-економічних інтересів працівників та здобувачів освіти;

– посадові інструкції працівників закладу освіти.

 • Профспілковий комітет зобов’язується:
  • Забезпечити організацію громадського контролю за дотриманням трудового законодавства, що регулює питання робочого часу.
  • Надавати для членів профспілки із залученням працівників правової служби облради Профспілки,  безкоштовні консультації та інші види правової допомоги з питань робочого часу.

Розділ 5. Час відпочинку

 • Сторони домовилися:
  • Адміністрація ЗДО за погодженням з профкомом для створення кращих умов відпочинку може, у виняткових випадках, перенести вільний день, день відпочинку на інший день, щоб об’єднати з найближчим святковим або неробочим днем.
 • Адміністрація ЗДО за погодження з профкомом затверджує графіки роботи педагогічних та технічних працівників, що працюють за неповним робочим тижнем або з педагогічним навантаженням до 24 години.
  • До 15 січня кожного року узгодити, затвердити і довести до відома під особисту розписку графік щорічних оплачуваних відпусток. Графік відпусток є обов’язковим як для керівника закладу, так і для працівників.
  • Відпустки надаються працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.
  • Додаткові оплачувані відпустки надаються працівниками з ненормованим робочим днем відповідно до Переліку посад з ненормованим робочим днем ( додаток №5), із шкідливими умовами праці згідно додатку №3 при умові атестації робочих місць;
  • Надавати додаткові відпустки працівникам на підставі їх заяви:
 • Одному з батьків , які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері (батьку) особи з інвалідністю  з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

За наявності декількох підстав для надання ця відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Ця відпустка надається без врахування інших додаткових відпусток. Одноразову оплачувану  відпустку при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (без урахування  святкових і неробочих днів) не пізніше трьох місяців з дня народження дитини одному із таких працівників.:

 • чоловіку, дружина якого народила дитину;
 • батьку дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, за умови що вони спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки;
 • бабі або діду, або іншому повнолітньому родичу дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком);
 • учаснику бойових дій, інваліду війни, статус яких визнаний Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.
  • Надавати за заявою працівників інші види відпусток, в порядку передбаченому Законом України «Про відпустки».
  • Адміністрація зобов’язується повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.
  • На вимогу працівника адміністрація зобов’язана перенести щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, зручний для працівника час, у випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.
  • За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки, при умові що використана частина відпустки керівника не менше 24 календарних днів, за наявності коштів для виплати компенсації.
  • Адміністрація зобов’язується надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно – курортного лікування, навчання у вищих навчальних закладах, без відриву від виробництва, працюючим студентам, які навчаються на стаціонарі за індивідуальним планом.
  • Працівникам надається додаткова оплачувана відпустка, за умови економії фонду оплати праці, в порядку уставленому законодавством ( ч. 3 ст. 23 Закону України «про відпустки»:
 • батькам, чиї діти ідуть навчатися до 1 класу – 1 день на початку навчального року;
 • за відсутність невідпрацьованих днів через загальні захворювання – 2 дні;
 • у разі особистого шлюбу – 3 дні;
 • у разі народження дитини – 3 дні;
 • у зв’язку з смертю члена сім’ї – з дні.
  • Працівникам надаються путівки для реабілітаційного санаторно – курортного лікування на підставі особистої заяви, медичної довідки про потребу санаторно – курортного лікування і відповідно до черговості заяв, поданих особами, що потребують санаторно – курортного лікування в профком.
  • Рішення комісії про надання путівки для санаторно – курортного лікування приймається на підставі клопотання профкому з врахуванням його пропозицій про розмір оплати вартості путівки працівником.
  • Надавати додаткові відпустки працівникам дошкільного закладу без збереження заробітної плати у відповідності до статті 25 Закону України «Про відпустки» від11.1996 № 504/96-ВР (із змінами).
  • Надавати подружжям, які працюють у системі освіти, за їх бажанням, щорічну відпустку в один і той самий період.

 

5.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 • Забезпечувати, в межах визначеного ліміту, путівками на оздоровлення членів профспілки із знижкою за рахунок профспілкових коштів  первинної, районної та обласної організацій Профспілки.
 • У випадку порушення прав членів профспілки в питаннях відпочинку, захист їх інтересів, в тому числі і в судовому порядку,  здійснювати із задіянням правової служби облради Профспілки.

 

 

Розділ 6. Оплата праці, гарантії і компенсації

6.1.  Адміністрація закладу освіти зобовязується:

6.1.1.  Мінімальні посадові оклади і тарифні ставки в закладі встановлюються не нижче рівня офіційно встановленої мінімальної заробітної плати.

6.1.2. Праця працівників закладу оплачується почасово за тарифними    розрядами, посадовими окладами відповідно до виконуваної роботи, займаної посади, в залежності від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт відповідно до чинного законодавства.

6.1.3. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків виплачувати винагороду і преміювати працівників у відповідності до Положень про винагороду і преміювання, розроблених і затверджених адміністрацією за погодженням з профкомом, (додаток №1, №2 ).

6.1.4.   При роботі в несприятливих умовах праці до тарифних ставок і         посадових окладів проводиться доплата в розмірі до 12% тарифної ставки (посадового окладу) Перелік робіт і посад додається (Д №4).

6.1.5.  За роботу в нічний час (з 22:00 години вечора до 06:00 години ранку), працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, проводиться доплата в розмірі 40% тарифної ставки (посадового окладу).

6.1.6. При суміщенні професій (посад), виконанні робіт в більших обсягах чи при розширеній зоні обслуговування або виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи проводиться доплата до 50% тарифної ставки (посадового окладу) відсутнього працівника, суміщуваної посади. Доплати проводити в межах фонду заробітної плати за відповідними посадами.

6.1.7. Оплату простою не з вини працівника, при умові попередження адміністрації про його початок, оплачувати в розмірі не менше тарифної ставки.

За час простою, коли виникла виробнича ситуація небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або для людей, які його оточують, і  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

6.1.8. Заробітну плату працівникам за весь час відпустки, а також допомогу на оздоровлення виплачувати не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Погоджувати тарифікаційні списки, навчальне навантаження педагогічних працівників навчального закладу разом з профспілковим комітетом.

6.1.9. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

6.1.10.Здійснювати доплати педагогічним працівникам та помічникам вихователів за години роботи в інклюзивних групах у граничному розмірі 20 відсотків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності». Проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги), визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти Постанова Кабінету Міністрів України «129 від 27.02. 2019 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році» (Д №12)

6.1.11. Місячний посадовий оклад директора (завідувача) ЗДО із середньомісячною кількістю дітей  понад 60, за кожні наступні 60 дітей підвищується на 3 % (примітка 2 п.11 Наказу МОУ  від 15.04.1993 року №102 із змінами).

6.1.12. Посадовий оклад головного бухгалтера встановлюється  на 10 відсотків нижче від посадового окладу керівника (без урахування підвищення окладу).

6.2. Адміністрація зобов’язується:

6.2.1. Забезпечити педагогічним працівникам диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, доплат за наукові ступені та вчені звання, успішне проходження сертифікації, роботу в інклюзивних групах тощо.

6.2.2. Забезпечити в закладі оплату праці, запровадження та розміри доплат, надбавок, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, угодами з обов’язковим погодженням вище зазначених питань з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації. Оплату праці працівників закладу здійснювати в першочерговому порядку, всі інші платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці (ст. 15 Закону України «Про оплату праці»)

6.2.3. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникам закладу заробітну плату за період відпусток, а також поточну заробітну плату у грошовому вираженні через систему банкоматів по пластиковим карткам, згідно особистої письмової заяви працівника, у робочі дні двічі на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата:

– виплата заробітної плати за першу половину місяця – 15(16) числа,

– розмір заробітної плати за першу половину місяці – не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника;

– заробітна плата за місяць – останнє число кожного місяця

-у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати на передодні.

(ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці», ст. 21 Закону України «Про відпустки»).

6.2.4. Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України).

6.2.5. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

6.2.6. З метою підвищення престижності праці педагогічних працівників, забезпечити встановлення та виплату надбавки в граничному розмірі  30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 5 відсотків, педагогічним працівникам закладу освіти, у межах фонду оплати праці з урахуванням підвищень посадового окладу. Надбавку встановити на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником (постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011№ 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» із змінами, внесеними згідно з Постановам КМ №88 від 25.03.2014, №23 від 11.01.2018).

6.2.7. Забезпечити встановлення й виплату медичним працівникам закладу допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»).

6.2.8.За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника, або людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній заробіток (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

6.2.9.Забезпечити своєчасне й правильне встановлення й виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розмірів посадових окладів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорій, звань, наукових ступенів тощо.

6.2.10. При ліквідації або реорганізації закладу забезпечити своєчасну виплату працівникам розрахунку по заробітній платі.

6.2.11.Здійснювати оплату праці педагогічних працівників, у випадках коли заняття не проводяться з незалежних від них причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, тощо), із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно – педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

6.2.12. При виникненні заборгованості по заробітній платі більше як на два місяці сторони погоджують графік погашення заборгованості.

6.2.13.Забезпечувати проведення атестації педагогічних працівників кожних п’ять років відповідно до типового Положення про атестацію педагогічних працівників України, а також при необхідності проведення позачергової атестації педпрацівників.

6.2.14.Забезпечити проведення атестації медичних працівників кожних 5 років.

6.2.15.Не пізніше двотижневого терміну провести передбачені законодавством виплати і компенсації працівникам, направленим на курси підвищення кваліфікації.

6.2.16. Вести облік надурочних робіт і проводити їх оплату відповідно до чинного законодавства.

6.2.17. Забезпечувати оплату праці працівників навчального закладу за заміну будь-яких категорій працівників.

6.2.18. Забезпечити встановлення надбавок педагогічним працівникам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» в максимальному розмірі.

6.2.19. Передбачити в кошторисах видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

6.3.  Профспілковий комітет зобов’язується:

6.3.1.Здійснювати громадський контроль за дотриманням в навчальному закладі законодавства про оплату праці. (ст. 259 КЗпП України)

6.3.2.Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці.

6.3.3. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах.

6.3.4. Представляти на прохання працівника  – члена профспілки його інтереси щодо оплати праці в суді правовою службою облради Профспілки.

6.3.5. Звертатися в Управління держпраці в Рівненській області з приводу порушення законності, для перевірки дотримання адміністрацією законодавства про працю.

6.3.6. Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову службу.

6.3.7. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

6.3.8. Забезпечувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

6.3.9. Надавати консультації та правову допомогу працівникам – членам Профспілки щодо захисту їх прав з питань оплати праці та представляти їх інтереси у комісіях з питань трудових спорів та судах.

6.3.10. Забезпечити систематичний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, підготовку пропозицій щодо удосконалення цієї роботи.

6.3.11. У випадку не реагування адміністрації закладу освіти  на подання про усунення порушень трудового законодавства, інформувати про випадки порушення законодавства  в  вищестоящий профспілковий орган та  управління Держпраці в Рівненській області.

6.3.12. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати та сум відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань.

6.3.13. Здійснювати  контроль за проведенням індексації грошових доходів працівників  у зв’язку із змінами цін на споживчі товари та послуги, компенсації втрат частини заробітної плати, пов’язаних із порушенням термінів її виплати.

6.3.14. Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці.

 

 

Розділ 7. Умови, охорона і безпека праці.

7.1. Сторони домовилися:

7.1.1.Організувати вивчення з працівниками ЗДО нормативних актів з охорони праці, правил поводження з наявним обладнанням та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.

7.1.2.При укладенні трудового договору щойно прийнятий працівник буде під особисту розписку проінформований керівником про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права  та пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

7.2. Адміністрація ЗДО зобов’язується:

7.2.1. Додержуватися встановлених загальнодержавних нормативів з питань охорони праці: скорочена тривалість робочого часу, додаткова відпустка, отримання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту. Ознайомити працівника з нормативними документами про пільги і компенсації.

7.2.2. Щорічно передплачувати і поповнювати фонди матеріалами з питань охорони праці та оплати праці.

7.2.3.Забезпечувати наявність мила та миючих засобів.

7.2.4.Вчасно проводити розслідування нещасних випадків, складати відповідні акти, направляти документи в відділення Фонду соціального страхування з заявою потерпілого для проведення страхових виплат.

7.2.5. В разі нещасного випадку на виробництві потерпілому виплачувати одноразову допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати, якщо ступінь втрати працездатності йому не встановлювався.

7.2.6. Брати участь в громадському огляді – конкурсі з питань охорони праці відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії МОіН України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України  Протокол № 1/6–22 від 23.01.2013, Протокол № П–18–3 від 10.12.2012.

7.2.7. На охорону праці виділяти не менше як 0,2 % від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

7.2.8.Забезпечити безперешкодний доступ представників Профспілки з питань охорони праці, технічних інспекторів праці Профспілки відповідно до вимог ст. 41 Закону України «Про охорону праці», ст. 259 Кодексу законів про працю України, ст. 21,38 (п. 12) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7.2.9.Затверджувати посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

7.2.10. Перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінювати технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу освіти.

7.2.11. Організовувати роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечувати проведення всіх видів інструктажів з охорони праці і з безпеки життєдіяльності.

7.2.12. Організовувати роботу щодо розроблення і перегляду інструкцій з охорони праці не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки, відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 №9.

7.2.13. Організувати один раз на три роки в установленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності керівника, спеціаліста служби з охорони праці, осіб, які є відповідальними за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших працівників, які є членами постійно діючої комісії з перевірки знань у закладі освіти, відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304.

7.2.14. Забезпечити організацію проведення періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, у тому числі зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, двічі на рік. За час проходження медичного огляду зберігати за працівниками місце роботи (посаду) і середній заробіток (ст. 17 Закону України «Про охорону праці», Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»).

7.2.15. Визначити порядок заохочення відповідальних працівників з питань охорони праці за зразкове виконання посадових обов’язків, дотримання вимог особистої і колективної безпеки, ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки, охорони праці та поліпшення умов праці.

7.2.16. Створити умови для навчання педагогічних працівників основам домедичної допомоги, забезпечення аптечок домедичної допомоги медикаментами і матеріалами.

7.2.17. Надавати матеріальну допомогу працівникам у разі хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

 

 

7.3. Профспілковий комітет зобов’язується:

7.3.1. Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

7.3.2. Систематично перевіряти виконання керівником пропозицій громадського інспектора, комісії, представника профспілки з питань охорони праці, домагатись їх максимальної реалізації.

7.3.3. Вносити на розгляд зборів, засідань профкомів питання стану умов і охорони праці, взяття участі в огляді – конкурсі з питань охорони праці.

7.3.4. Здійснювати роз’яснювальну роботу щодо практики відшкодування шкоди від нещасних випадків і професійних захворювань в закладі, з інших питань охорони праці. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також виплат одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

7.3.5. Виявляти приховування нещасних випадків в навчальному закладі.

7.3.6. Забезпечити участь представника профспілки у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження та вирішенні питань, пов’язаних з профілактикою ушкодження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

7.3.7. У випадку нещасного випадку чи професійного захворювання, за рахунок коштів профспілкового бюджету,  надавати, члену профспілки, матеріальну допомогу на лікування.

 

 Розділ 8.  Праця жінок

8.1.    Сторони домовились:

8.1.1. Враховуючи, що в системі освіти переважна більшість працівників – жінки, щорічно проводити огляд умов праці жінок та на спільних засіданнях розглядати питання про стан і заходи до покращення виконання законодавства про працю та соціальний захист жінок.

8.1.2. Не допускати залучення жінок до роботи у вихідні і святкові дні, в нічний час, направлення їх у відрядження при наявності дітей віком до 14 років.

8.1.3. Не знижувати жінкам рівня виплати винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових зобов’язань, порівняно з чоловіками.

8.1.4. До відпустки по вагітності приєднувати щорічну основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості роботи жінки в ЗДО.

8.1.5. Згідно чинного законодавства, жінкам, які перебувають у відпустці по догляду за дітьми до 3 – х років (до 6 років згідно ст. 179 КЗпП), щорічно визначати обсяг навчального і педагогічного навантаження в розмірі, який вони мали до виходу у відпустку по догляду за дітьми. Вносити прізвища жінок, які перебувають у згаданих відпустках, до тарифікаційних відомостей на початок кожного навчального року з визначенням відповідного навантаження і заробітної плати.

8.1.6. При прийманні на роботу і вивільненні жінок у зв’язку із змінами в організації і скороченні чисельності або штату працівників дотримуватися у повному обсязі  вимог трудового законодавства і зокрема статті 184 КЗпП.

8.1.7. Надавати щорічно жінкам передбачені законодавством соціальні додаткові відпустки у повному обсязі за їх бажанням. Не допускати відмови у наданні таких відпусток, якщо вони були невикористані у попередні роки.

 

Розділ 9. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

 9.1.  Адміністрація зобов’язується:

 • Сприяти педагогічним працівникам у забезпеченні їх житлом у першочерговому порядку та наданні їм службового житла.
 • Сприяти педагогічним працівникам у наданні їм пільгових кредитів для індивідуального та кооперативного будівництва.
 • Забезпечити виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу, відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».
 • Забезпечити надання всім категоріям працівників, в т. ч. педагогічним, матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення, в сумі до одного посадового окладу на рік, виплат, премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах (матеріальна допомога на поховання зазначеним вище розміром не обмежується), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 (в новій редакції).
 • Створити в закладі кімнату психологічного розвантаження.
 • Сприяти працівникам в оформленні призначення їм пенсій за вислугу років та за віком.
 • Домагатися фінансового забезпечення реалізації ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права  та гарантії діяльності» в частині відрахування навчальним закладом  профспілковій організації коштів на проведення в трудовому колективі культурно-масової та оздоровчої роботи, раціонального їх використання.

9.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 • Сприяти членам трудового колективу у відведенні їм земельних ділянок під садівницькі товариства, городи, житлове будівництво.
 • Здійснювати контроль за своєчасним наданням пільг з комунальних послуг педпрацівникам, інформувати про стан справ місцеві органи влади, вищестоящі профспілкові органи.
 • Організувати надання допомоги у вирішенні побутових проблем пенсіонерам, що стоять на обліку у профспілкових організаціях.
 • Організовувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, Дню матері, Новому року і т. п.
 • Проводити День вшанування людей похилого віку. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та пенсіонерів.
 • Сприяти залученню працівників закладу до участі у місцевих, міжрегіональних, всеукраїнських оглядах, конкурсах, фестивалях художньої самодіяльності та спортивних змаганнях.
 • Проводити роз’яснювальну роботу щодо пенсійного забезпечення працівників та соціального страхування.
 • Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, оздоровленню дітей працівників у дитячих таборах
 • Здійснювати контроль ефективності використання коштів на соціально-культурні заходи, утримання і оплату житла, ремонт службових житлових і побутових приміщень та їдальні. За результатами перевірок складати належні акти, доводити їх до відома трудового колективу і власника. Вносити пропозиції щодо більш ефективного використання коштів.
 • Захищати і представляти інтереси членів трудового колективу у сфері житлово-побутових, комунальних, культурно-освітніх відносин.
 • Вивчати з членами трудового колективу нові нормативні акти з питань житлового законодавства, надавати консультативну допомогу з питань вирахування податків, надання соціальних податкових пільг тощо.
 • Для членів Профспілки надавати із профспілкового бюджету матеріальну допомогу на лікування.
 • Надавати для дітей членів профспілки, за рахунок профспілкового бюджету новорічні дитячі подарунки та квитки на новорічні вистави.

 

 

Розділ 10.  Сприяння  діяльності профспілкової організації

з питань соціально-економічного захисту працівників,

підвищення ефективності їх діяльності

10.1. Адміністрація зобов’язується:

 • Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 • Безоплатно надати профспілковому комітету обладнане приміщення, засоби зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, при необхідності транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань тощо (ст.249 КЗпП України).
 • Забезпечити безготівковий порядок сплати профспілкових членських внесків згідно з особистими заявами членів профспілки, з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних  профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.
 • Забезпечити звільнення від основної роботи представників або позаштатних працівників профспілкових органів для участі у статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткострокового навчання із збереженням заробітної плати.
 • Не застосовувати до працівників, обраних до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.
 • Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.
 • Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб установи (їдальня, мед. кабінет тощо), зустрічі для спілкування з працівниками для здійснення профкомом, вищими профспілковими органами, наданих профспілкам прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконанням колективного договору
 • На підставі листа районної, обласної ради профспілки, видавати наказ про відрядження представника профкому для участі в статутних заходах на різних рівнях, а також на час короткочасного навчання.
 • Утримуватися від будь яких дій, що можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність профспілкової організації.
 • При виявлені профкомом порушення прав працівників, не пізніше як через три дні, вступати у переговори для вироблення заходів щодо подолання встановлених порушень.
 • На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профорганізацію про плани і напрями розвитку навчального закладу, забезпечувати участь профкому у нарадах і засіданнях органів управління ЗДО.
 • Долучати представників профспілкової організації до роботи в дорадчих та робочих органах.
 • Враховувати, при заохоченні працівників (преміюванні, тощо), активну і сумлінну працю із захисту прав та інтересів працівників, членів профкому.

         10.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

 • Посилити роз’яснювальну роботу щодо діяльності вищестоящих органів Профспілки працівників освіти і науки України, профспілкового комітету школи щодо захисту членів профспілки шляхом підвищення ролі профспілкових зборів, активізації роботи постійних комісій, інформування членів профспілки.
 • Своєчасно доводити до членів трудового колективу зміст нормативно-правових актів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти.
 • Спрямовувати роботу профспілкового комітету на організацію контролю за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, умов нормування праці, розподілу навчального навантаження, додержання в навчальному закладі норм трудового законодавства.
 • Посилити відповідальність голови профспілкового комітету стосовно питань захисту порушених законних прав та інтересів членів профспілки.
 • Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю і не виконує зобов’язань за колективним договором (ст.45 КЗпП).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 11. Контроль за виконанням колективного договору

 • Сторони домовилися:
  • Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих норм і положень колективного договору, та встановити термін їх виконання, (додаток №10).
  • Періодично проводити спільні засідання адміністрації та профкому, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
  • Спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, не рідше одного разу на рік заслуховувати звіти керівника та голови профкому про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
  • У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов’язань (положень) аналізувати причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.
  • Контроль за виконанням Договору здійснюється спільною комісією сторін (додаток №11).

Колективний договір підписаний у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін та по місцю повідомної реєстрації.

Адміністрація зобов’язується надрукувати та розмножити колективний договір до 02.12.2021 року.

 

За дорученням колективу договір підписали:

Директор                                                 Голова профкому

МП_________ Тетяна  НАЗАРЕНКО    МП  _________  Євгенія  МЕЛЬНИК «    »_________ 2021p.                                  «    » _________ 2021p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поділіться цим дописом у соціальних мережах: