Вихователь методист

Дошкільний навчальний заклад № 3 «Ладоньки»

 

 

Педагогічна рада

 «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності педагогічного  колективу ДНЗ у 2019/2020 н.р.»

 

звіт  вихователя методиста

 

 

вихователь – методист Павленко А.О. .

 

 травень 2020

м. Здолбунів

 

 

Звіт

про підсумки методичної роботи ДНЗ № 3 «Ладоньки»

за  2019 -2020  навчальний рік

         Підвищення якості дошкільної освіти перебуває в прямій залежності від рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. За сучасних умов реформування освіти радикально змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги рівня професіоналізму. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, компетентного, здатного до розвитку свого особистого потенціалу, і як показують останні події, є попит на сучасного,  ІКТ-компетентного педагога. Успіх роботи дошкільного закладу багато в чому залежить від того, як налаштована методична робота.

            Протягом навчального року методична робота в дошкільному навчальному закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», “Про дошкільну освіту”, Положення “Про дошкільний навчальний заклад”, “Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930 зі змінами та доповненнями, річного плану роботи закладу.

     Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019\2020 навчальному році та керуючись основними положеннями нормативних документів колектив дошкільного навчального закладу №3 «Ладоньки» зосереджував в минулому навчальному році свою  увагу на пошуках оптимальних форм та методів навчання та виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами, а також враховував, по можливості,  запити батьків і громади.

Виходячи із вище зазначеного,  педагогічний колектив закладу  ставив перед собою такі пріоритетні завдання:

 • Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом людського спілкування; засвоєння дошкільниками культури мовлення.
 • Формування у дітей елементарних доступних математичних понять та уявлень; розвиток перцептивних дій та оволодіння сенсорними етелонами.
 • Інтеграція класичної музики в сучасний освітній простір .
 • Розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.

А також важливим завданням для усіх педагогів закладу цього навчального  року були : безпека дитини в небезпечних та надзвичайних ситуаціях, використання ефективних методів і прийомів у формуванні навичок безпечної поведінки.

Основні зусилля методичної служби було зосереджено на створенні умов для підвищення рівня інноваційної культури педагогів, професійної компетентності молодих вихователів, та спрямовувались на вирішення наступних завдань:

 • забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу;
 • застосування диференційованого підходу до роботи з педагогами з різним рівнем професійної майстерності;
 • створення умов для реалізації сучасних інноваційних вимог дошкільної освіти: діагностика професійного рівня педагогів, стимулювання до професійного саморозвитку;
 • вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду вихователів садка;

Структура методичної служби, побудована на аналізі кадрового складу педагогічного колективу закладу, дозволяє максимально використати їх сильні сторони та спрямувати роботу на підвищення професійного рівня.

 У 2019-2020 н.р. освітній процес у ДНЗ забезпечували 30 педагогів, з них   8(7) вихователі мають кваліфікаційну категорію –«Спеціаліст» , 1(2) – «спеціаліст ІІ категорії»,  2 (6) – «спеціаліст І категорії» , 18 (14) – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання мають -13 педагогів.

         Вся освітня  робота в дошкільному закладі «Ладоньки»  проводилась згідно «Річного плану роботи ДНЗ»  і була спрямована  на розв’язання  зазначених основних  пріоритетних завдань. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження, а також на основі аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року.

         Протягом 2019 – 2020 навчального року  в закладі проводилась система  заходів, спрямованих на  всебічне оцінювання педагогічної діяльності, ціленаправлене стимулювання  безперервного  підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення авторитету  та престижу.  Провідним таким заходом є атестація педагогічних працівників.  З метою росту професійної майстерності  та підвищення професійної компетентності в 2020 році чергову атестацію пройшли педагоги: Романчук Л.С.; Демко А.М.; Кухарук Т.Г., Стецик А.М. ( обов’язкова атестація). За заявами працівників позачергово атестувалися педагоги – музичний керівник   Кущак Л.М. та практичний психолог закладу Корольова О.М. Всі рішення атестаційна комісія приймала колегіально, відкрито, гуманно. Для прийняття рішення по Кущак Л.М. комісія засідала окремо, після закінчення педагогом  курсової перепідготовки. Комісія  об’єктивно, та доброзичливо оцінювала педагогічну діяльність вихователів, що дало змогу,   за результатами атестації, збільшити кількість педагогів  з кваліфікаційною категорією « спеціаліст вищої  категорії» – (Кухарук Т.Г., Корольова О.М.), «спеціаліст ІІ категорії» – Кущак Л.М. В минулому навчальному році педагоги нашого закладу  Романчук Л.С .-  «Інтеграція класичної музики в сучасний освітній простір» та Демко А.М.-  «Дизайн – освіта»   продовжили поглиблено вивчати обрані педагогічні теми і захистили власний педагогічний досвід на вченій раді РОІППО. А також видали  методичні посібники, які  були розглянуті  на засіданні районний методичної ради та схвалені до впровадження досвіду. Також  рада схвалила досвід роботи практичного психолога закладу Корольової О.М. «Арт – терапія – лікування мистецтвом» .

         Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при РОІППО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань, участь у роботі творчих груп, самоосвіта. Слід відмітити, виконання перспективного плану підвищення курсової підготовки та  кваліфікації становить 100%, вчасно подаються заявки на проходження перепідготовки, доводиться до відома інформація про вебінари, семінари, тренінги.

         Теоретичних та практичні підходи до сучасної системи художньо-естетичного виховання засобами музичного мистецтва, які стоять перед музкерівниками дошкільних навчальних закладів, педагоги мали змогу обговорити під час проведення районного методобєднання. Справжньою передрiздвяною феєрією стало районне методичне об’єднання музичних керівників, де гостям було запропоновано переглянути виставу «Пані Сирникова та різдвяне  диво». Крiм методистiв та музичних керiвникiв району, на захiд були запрошенi предстаники МБО «Надiя – людям», керівник вiддiлу християнської етики i редактор журналу «Cлово – вчителю » якi, як i всi гостi,  були враженi не лише сюжетом вистави, що після перегляду не лишив нікого байдужим, а й рiвнем підготовки дітей та вихователів,  загальною атмосферою, що склалась завдяки продуманим до дрібних деталей декорацiям, музичному та відео-оформленню  та й просто щирому i  теплому прийому. Колеги з районного центру творчостi дiтей та юнацтва також висловлювали  подяку за можливiсть бути присутнiми на такому дiйствi, iз захопленням дiлились враженнями.  Впевненi, що кожен пiшов додому з теплими спогадами дитинства, з серйозними роздумами про суть Рiздва i з приємними очiкуваннями дива.

Для практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти району практичним психологом  Корольовою О.М. було проведено тренінг  на тему «Сімя і заклад освіти: пріоритети та співпраця заради дитини». В ході проведення теоретичної частини  заходу учасники ознайомились з теорією поколінь, ключові моменти якої продемонстрували педагоги  нашого закладу, прослухали міні – лекцію «Альфа – батьківство: щоб діти росли слухняними», дізнались про що думають діти нової формації з відео інтерв’ю, та переглянули презентацію досвіду роботи закладу «Садок і родина – сімя єдина». Інтерактивно – практична частина заняття включала тренінгові заняття «Батьківська мудрість та любов», а також Корольова О.М. і вихователька  Демко А.М. спільно з усіма учасниками дійства, виготовили   в творчій майстерні текстильні сердечка – обереги».  Підсумково – рефлаксійна частина передбачала обговорення педагогіки партнерства як пріоритетного напрямку діяльності психологічної служби в Новій українській школі та вільний мікрофон для обміну учасників семінару думками, планами, ідеями.

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Статут дошкільного навчального закладу та Базовий компонентом дошкільної освіти України визначають педагогічну раду, як  найголовнішу форму роботи з педагогічними кадрами. Засідання педагогічної ради в закладі були підпорядковані пріоритетним завданням які поставили педагоги на навчальний рік.:

 1. Тематично – настановча.

 «Про підсумки діяльності дошкільного навчального закладу у 2018/2019 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2019/2020 н.р.»  (29 серпня 2019р)

 

 1. Педрада – диспут

 «Якість дошкільної освіти та професійна компетентність сучасного педагога ДНЗ» (січень 2020)

 

 1. Розвиток мовлення:

Розв’язуємо актуальні проблеми. (планувалося на березень 2020)

 

 1. Підсумкова педрада

 «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності педагогічного  колективу ДНЗ у 2019/2020 н.р.» (травень 2020)

 

        Сьогодні суспільство висуває підвищені вимоги до педагогів освітніх закладів. Кілька десятиліть тому відомий соціолог І. Бестужев-Лада назвав дитячі садки «камерами схову», наголосивши тим самим, що вони призначені лише для догляду за дітьми. Розібратися чи це дійсно так педагоги спробували на засіданні педагогічної ради, яка була проведена у формі рольових ігор. Вихователі спільними зусиллями розробляли критерії якості дошкільної освіти, обговорили мотиватори та демотиватори педагогічних працівників. Авторський сценарій, теоретичний та практичний матеріал до педради був розроблений вихователем – методистом Павленко А.О. Долучились до рольової гри педагоги – Кухарук Т.Г, Демко А.М, Мельник Є.В. Остапюк А.А. та Романчук Л.С.   Обговорення  творчої самореалізації педагогів, як основи професіоналізму завершилося тренінговим заняттям, яке підготувала та провела практичний психолог закладу Корольова О.М.  –  «Профілактика стресів у педагогічній практиці». Слід відмітити, що форма проведення, змістове освітнє наповнення та вироблення подальшого алгоритму дій знайшли схвальні відгуки серед педагогів закладу. 

         Нажаль, в реалізацію Річного плану роботи закладу довелося вносити корективи. З 16 березня 2020 ВООЗ оголосила пандемію корона вірусу і МОН України було запроваджено карантин на території всієї країни.  Обмежувальні заходи стосувалися  і проведення засідань педагогічних рад. Заплановане засідання педагогічної ради з питань мовного розвитку дітей не відбулося. Актуальною проблемою, над якою працювали дошкільники району були питання розвитку мовлення дітей. Заклад  активно долучився до роботи над єдиною методичною проблемою району. Цей пріоритетний напрямок роботи закладу реалізовувався через здійснення тематичної перевірки        щодо реалізації завдань освітньої лінії «Мовлення дитини», узагальнення матеріалів та рекомендацій у довідці тематичної перевірки та відповідному наказі.    Також передбачалося проведення низки колективних занять серії «Мовленнєвий віночок». Вихователем методистом закладу Павленко А.О.  вже були підготовлені матеріали  для висвітлення змін в сучасній методиці розвитку мовлення дітей; вчителем логопедом Синяк О. П. опрацьовані матеріали  та розроблені рекомендації щодо нормативних показників  розвитку мови дошкільника; вихователька Глущук Л.Є. узагальнила матеріали власного педагогічного досвіду щодо «Формування  мовленнєвих мотивів старших дошкільників». Слід відмітити, що  планувалося провести районне засідання школи молодого вихователя, на якому хотіли обговорити етапи мовленнєвого розвитку дитини дошкільника, а також було підготовлено до перегляду заняття в групі «Капітошка».  Але карантин вніс свої корективи в реалізацію даних завдань, не вдалося в повній мірі розглянути всі аспекти дошкільної лінгводидактики, тому доцільно залишити тему розвитку мови дошкільників в пріоритетах роботи закладу і на наступний навчальний рік. 

         Що ж стосується проведення підсумкової педради, то результати моніторингу  якості та результативності освітньої діяльності в ДНЗ за 2019/2020 навчальний рік були оприлюднені для загального ознайомлення та обговорення  на персональному сайті закладу  та офіційній сторінці Фейсбук. Зокрема, оприлюднено  звіт вихователя –  методиста; звіт практичного психолога; звіт інструктора з фізкультури;звіт музичних керівників; звіт вчителя логопеда. Це дало змогу провести підсумкову педраду в онлай режимі,   дотримуючись всіх заходів карантину та уникнути ризиків інфікування і поширення корона вірусу.

         Таким чином, на  педрадах розглядались питання, які були актуальними щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік і форми проведення педрад вибирались так, щоб забезпечити максимальну активність педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Слід відмітити що педагоги, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних рад ретельно вивчали заплановані питання, готували змістовні  виступи, вносили актуальні пропозиції. Рішення педрад трималось на контролі. Окремо хотілось  би  відмити ведення  документації секретарем педагогічної ради  Глущук Л.Є.

 Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів відповідно до поставлених завдань на навчальний рік.  Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи мультимедійні презентації, авторські сценарії,  посібники та дидактичний матеріал, що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. На високому та достатньому методичному рівнях були проведені такі види організованої діяльності:  

«Розважальна математика»

 • Народна математика (Макарець Н.В.)
 • Тайм – менеджмент для дошкільників, або що таке час? (Остапюк А.А)
 • Сенсорні еталони , або вивчаємо геометрію (Кость Л.В.)

 

«Співочий настрій»

 • Магія колискових мелодій. (Кущак Л.М.)

 

        Окрім вищезазначених колективних переглядів Річний план роботи ДНЗ  передбачав самопрезентацію досвіду роботи окремих педагогів. Так, вихователь Велика О.М. поділилась з колегами садка своїми педагогічними здобутками щодо роботи з дітьми по прищепленню малюкам толерантного ставлення до людей з обмеженими можливостями  в рамках створення досвіду «Від скарбниць народних до сердець дитячих»  і долучилась разом зі своїми вихованцями до виготовлення шкарпеток для флешмобу «Шкарпетуйся» який проводився в рамках  проекту Здолбунівського інклюзивно – ресурсного центру «Друзі не рахують хромосоми». Загалом планувалося, і вже готувалась педагогами програма, для участі закладу в обласному фестивалі «Не такий» до всесвітнього дня людей із синдромом Дауна.

        Вже стало традицією, що педагоги закладу беруть участь у різноманітних освітніх подіях. Так, вихователі Остапчук С.С. , Велика О.М. та Денисюк Т.О цього року взяли участь у «ІІ Всеукраїнському занятті доброти» організованому фондом «Щаслива лапа».

         Семінари-практикуми, що проводились в закладі,  сприяли підвищенню рівня та розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента. Національною радою реформ визнано інклюзивне навчання одним із пріоритетів розвитку держави, тому будо внесено зміни до Законів України  щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг. Від 6 вересня 2018 року (№ 2541-УІІІ) внесено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту», зокрема щодо організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. Така інклюзивна група була відкрита і нашому закладі. З метою вирішення актуальної проблеми інклюзивного освітнього простору в загальноосвітньому закладі, ознайомлення  педагогів з нормативно – законодавчим регулюванням та  теоретичними основами дошкільної інклюзивної освіти та налагодження партнерської взаємодії з батьками було проведено  семінар-практикум з елементами тренінгу:

 «Інклюзія: реальні кроки в наявних умовах».  Результатом такого семінару стало розроблення рекомендації для фахівців які здійснюють психолого – педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами і розроблення індивідуальної програми розвитку.  

         Розвивати здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, створювати умови для розвитку комунікативної культури педагогів, актуалізувати потребу позитивних змін особистості педагога дав змогу семінар – «Організація ранкового прийому дітей – важливий аспект фахової майстерності вихователя», який досить якісно та успішно провели вихователь – методист Павленко А.О. та вихователь групи «Грайлик» Трачук А.М. Проведення семінару відбулося з метою  формування емоційного благополуччя дошкільників у ЗДО;  створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

                Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність освітнього процесу та системи роботи з дітьми. З метою удосконалення компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу  були здійснено фронтальне вивчення стану освітньої роботи в групі дітей молодшого віку «Зернятко».

         З метою вивчення рівеня сформованості елементарних математичних уявлень, еталонів, предметів та об’єктів навколишнього світу було проведено тематичну перевірку «Реалізація завдань освітньої лінії «Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі» (групи «Ромашка», «Пролісок» «Капітошка»)

         Щоб проаналізувати рівень  сформованості культурно –гігієнічних навичок у дітей була здійснена тематична перевірка «Культурно – гігієнічні навички, як складова частина валеологічного виховання.»   (групи «Росинка», «Грайлик», «Калинка».

         Вивчення  відповідності  рівня мовленнєвої компетентності дітей різних вікових груп, згідно вимогам державних програм відбувалося під час тематичної перевірки «Реалізація завдань освітньої лінії «Мовлення дитини».

         Варто також зазначити що на постійному контролі трималися питання

вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій, формування основ безпечної поведінки на дорогах. ( тематичні тижні – «Тиждень безпеки», «Абетка дорожнього руху», «Права людини – очима дитини»). 

            Ці види контролю  забезпечили  вивчення  діяльності  всіх  педагогів,  всіх груп дітей, і дали  можливість  прослідкувати  системність  в  роботі з малюками, виявити та усунути недоліки.  Результати перевірок оголошувалися у вигляді наказів, довідок, звітів і інформацій.

         Вивчення стану освітньої роботи в групі дітей раннього віку  «Сонечко» та тематичне вивчення щодо забезпечення груп обладнанням  та інвентарем для організації корегуючи та гартувальних процедур, які планувалося здійснити в минулому навчальному році залишаються перебувати на контролі.

         Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними та медичними працівниками: керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичними сестрами, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних, усних і письмових, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід під час відвідувань сімей, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019-2020 навчального року, мали відображення у роботі з батьками.

         Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ДНЗ; засідання ради закладу; засідання піклувальної ради; групові збори, бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів, проводився соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку,  робота консультативного центру  для батьків  з підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад тощо. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:

 • «Батько і мати – два сонця гарячих, що нам дарують любов і тепло» – родинний захід в якому взяли активну участь всі учасники освітнього процесу. Окремо варто відмітити музичного керівника Романчук Л.С., яка взяла на себе роль координатора в підготовці заходу.
 • музичні свята та розваги пропагували роботу закладу (одночасно висловлюється подяка всім, хто брав участь у організації сюрпризних моментів та виконанні певних ролей у відповідності до сюжету);
 • виставка образотворчих родинних робіт;
 • групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят тощо;
 • групові батьківські збори – дієва форма роботи;
 • активно проводилася робота ради закладу;

         Відповідно до річного плану та організаційно педагогічної роботи , педагоги закладу використовували суспільні події для реалізації освітніх завдань. Стало традицією участь батьків з музичними номерами на освітніх заходах та святах,  що підвищують моральність та духовність стосовно сім’ї, гордість та піднесений настрій у вихованців нашого закладу. Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази. Проведення зазначених заходів допомогло педагогам на належному рівні працювати над вирішенням головних завдань річного плану роботи. Колектив закладу був згуртований, працьовитий, спроможний виконати будь-які поставлені перед ним завдання.

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу

         Значна увага методичної служби приділялась популяризації діяльності закладу. Порівняно з минулим роком збільшилась активність вихователів щодо висвітлення найкращих авторських розробок.  (Демко А.М., Романчук Л.С. Кухарук Т.Г.)

         З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2017 – 2018 навчальному році педагогічний колектив ДНЗ №3 «Ладоньки»  організував та провів певні заходи:

 1. Створено сайт ДНЗ, який систематично поповнюється і є  дієвим просвітницьким засобом серед батьків та колег.
 2. Створено сторінку в соціальній мережі «Фейсбук»
 3. Висвітлення матеріалів діяльності ДНЗ на шпальтах газети, фахових журналів, сайтах методичних кабінетів.
 4. Налагоджено тісну співпрацю з просвітницьким часописом «Слово вчителю». 5. Участь музичних керівників в обласних семінарах ( ДНЗ «Дивосвiт» м. Рiвне ) 6. Участь вихователів у Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах та фестивалях. («Щаслива лапа», «Не такий» ,«Тиждень безпеки»)
 5. Проведення на базі закладу практичних занять з педагогами району, тісна співпраця з РОІППО .
 6. Участь колективу у громадських заходах з нагоди Дня міста, ярмарках, акціях, аукціонах.
 7. Налагоджено тісну співпрацю з опорними закладами області з ЦЗ та з методичним кабінетом НМЦ ЦЗ Рівненської області.  
 8. Проведення освітніх свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників екстрених служб.
 9. Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.
 10. Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.
 11. Тісна співпраця з вчителями початкової школи.
 12. Тісна співпраця з Рівненським обласним театром ляльок, обласної філармонії у створенні та проведенні спільних інтерактивних розваг.
 13. Співпраця з дошкільною християнською студією «Маленька академія»
 14. Участь Синяк В.П. в просвітницькій діяльності національної скаутської організації України «Пласт».
 15. Співпраця з комунальною установою «Здолбунівський інклюзивно – ресурсний центр».

 

Робота з школою

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад із ЗОШ №7. Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.

Забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного  плану роботи. Додатком до річного плану роботи є «План роботи дошкільного навчального закладу №3 «Ладоньки» та ЗОШ №7, що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку та першокласників. Результативність роботи педагогічного колективу простежується через успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ДНЗ. Кінцевою метою роботи педагогічного колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи, бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

         Вихованці групи «Бджілка» взяли участь у проведені свята «Першого дзвоника».  Вихователі старших груп «Веселка», «Соняшник»,  «Бджілка»  провели цикл  цільових  екскурсій  до шкіл міста в рамках проведення ряду тренінгових занять «Я готуюсь до школи». Високі   та    достатні    рівні    розвитку    певних    навичок    у    дітей   свідчать   про  те,  що вихователі організовували    навчально-виховну     роботу      за принципами      індивідуального та диференційного підходу до  дітей.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп педагогами  старших  груп  виготовлені  та розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

 • Що таке «готовність до школи»?
 • Особиста готовність до школи
 • Інтелектуальна готовність дитини до школи
 • Вольова готовність дитини до школи
 • Режим майбутнього школяра
 • Як відповідати на дитячі запитання
 • Які ви батьки?
 • Поради батькам

         До уваги батьків вихователями закладу підготовлений Педагогічний порадник: «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі», педагогами  старших  груп проведено бесіди  з батьками дітей старшого дошкільного віку за круглим столом «Чому важко першокласнику?».

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках:

* взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з учителями школи;

* взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців дитячого садка в школу, проведення свят та розваг;

* взаємодія дошкільного закладу і шкіл з батьками: консультації, батьківські збори, дні відкритих дверей.

         З метою забезпечення конституційних прав дітей п’ятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім’ї, працював Консультативний пункт «Дошколярик» для батьків або осіб, які їх замінюють

Освітня робота під час карантину.

                Вся робота дошкільного закладу під час карантину регламентувалась листом Міністерства освіти і науки від 23 квітня 2020 року №1/9 – 219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину» та додатком до зазначеного листа, керувались  постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2” (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), абзацом другим пункту 3.2 розділу III Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 р. № 930, наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 р. № 406 (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458).

          Перед педагогами нашого закладу постало багато питань щодо забезпечення освітнього процесу під час карантину. Слід зазначити, що заклади дошкільної освіти дуже рідко закриваються на карантин, тому напрацьованих порад , рекомендацій та досвіду досить не багато. У вирішенні цих питань в нагоді стали «Методичні акценти від проф. Катерини Крутій щодо організації дистантної освіти дошкільників». Ця інформація для тих, хто ще не розуміє чим може закінчиться неправильно організоване дистанційне навчання для здоров’я не тільки школярів, старших дошкільників, але й малюків – трирічок! Треба почати контролювати свою педагогічну завзятість у кількості матеріалів, які надсилаються дітям. Не треба перебирати на себе відповідальність батьків за освіту власних дітей. Порадити батькам, порекомендувати – це одне, а саджати всіх членів сім’ї до екрану на годину, це – зовсім інше…

         Опрацювавши зазначені матеріали  педагоги закладу провели дистанційно круглий стіл « Який зміст вкладаємо в поняття «дистантна освіта» та «дистанційне навчання дошкільнят?». Це дало  змогу педагогам визначитись в якому напрямку рухатись далі, які пріоритети розставити, на чому акцентувати увагу.

         На мою думку, яка потім була підтверджена висновками науковців, формат онлайн-занять не відповідає віковим особливостям дошкільнят. У більшості випадків наша педагогічна завзятість та методичний свербіж – «усе та відразу»  – більше заважає, ніж дає можливість отримати дитині інформацію. Як правило, це дві крайнощі: або аніматорство («а щоб дитині було не нудно та весело»), або менторство («треба навчати, розвивати, формувати та виховувати» і все це одночасно).       У класичному розумінні такий формат підходить тільки зі старшого дошкільного віку і то у форматі – онлайн зустрічі .  У вільному режимі таких зустрічей діти переходять від статусу «глядач»  і «споживач» до значно ціннішого – «учасник освітнього процесу». Бажано активно підключати ще одного учасника освітнього процесу – батьків. Я повністю погоджують з позицією МОН України щодо  рекомендації  готувати матеріали для роботи з батьками (презентації, рекомендації щодо організації розпорядку дня та освітньої діяльності дітей) та підтримувати зв’язок із батьками, допомогти їм організувати найкращий «садочок» у себе вдома.

         Окрім того, карантин це чудова нагода підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Для цього було складено методичний порадник та  орієнтовний перелік вебінарів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗДО у період карантину

Зміцнення матеріальної бази

         З метою інформаційного забезпечення  освітнього процесу методичний кабінет був підключений до всесвітньої мережі –  інтернет, в наявності принтер з можливостями кольорового друку, придбано ламінатор, кабінет  поповнений програмами інклюзивної освіти та новинками методичної літератури, дидактичними посібниками,  фаховими журналами .

         Також, при сприянні методичного кабінету, поновлювалися методична література з фізичного та музичного розвитку дошкільнят, ігри для розвитку сеснсорики  в кабінет психолога, логопедична лялька ,  атрибути та костюми для проведення розваг.

         Важливим i довгоочiкуваним вкладенням коштiв було придбання акустичної системи (пiдсилювач звуку та колонки) i мікрофонів у музичну залу, що дасть можливicть на якicнiшому рiвнi проводити cвята i рiзнi заходи на подвiр’ї садка.

         В цілому, аналізуючи результати методичної роботи з педагогічними кадрами за 2019 – 2020 навчальний рік слід задовільно оцінити роботу педагогічного колективу загалом, і методичного кабінету зокрема.  Але є ряд питань, які потребують удосконалення та оновлених підходів до їх реалізації  :

 1. Розглядати освітню лінію «Мовлення дітей» , як одну з основних освітніх ліній в дошкільному закладі. Залишити розгляд даного питання в пріоритетах роботи закладу на наступний навчальний рік.
 2. Уникати надмірного академізму в підході до розв’язання мовленнєвих завдань на заняттях, не гасити мовленнєву ініціативу своєю досвідченістю. Уникати  вихователями  заміни поняття «мовленнєва активність» вужчим за змістом поняттям «говоріння».
 3. Невирішеними питаннями діяльності методичної служби залишається:
 • узагальнення кращого досвіду роботи вихователів ДНЗ;
 • недостатнє залучення педагогів до участі в онлайн-конкурсах, інноваційних проектах;
 • популяризація найкращих розробок педагогів у фахових виданнях.

 

 1. Продовження роботи щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів.

 

 1. Використання у освітньому процесі інноваційних технологій, які забезпечать реалізувати діяльнісний підхід до навчальної діяльності, зокрема організувати  майстер-клас щодо  «Використання паличок Кьюїзенера в корекційно-розвивальній роботі з дітьми»;

 

 1. Розробити графік взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів.

 

 1. Продовжити роботу по співпраці з батьками дошкільників, удосконалювати якість дискантної освіти.  (дистантна освіта – це той контент, який надається педагогом і закладом дошкільної освіти для батьків своїх вихованців.)

 

 1. Постійно проводити робота із зміцнення предметно ігрового розвивального сучасного простору для дітей всіх вікових груп. Привести розвивальне середовище  у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (від 19.12.2017 №1633). Особливу увагу звернути  виготовлення бізібордів. Активно долучити вихователі та батьки усіх вікових груп ДНЗ для придбання даного посібника.

 

 1. Приділяти більше уваги організації нових цікавих форм роботи  для педагогічного колективу, дітей та батьків вихованців , зокрема передбачити у Річному плані роботи проведення  флешмобу  «День без іграшок».
Поділіться цим дописом у соціальних мережах: